• ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย
 • ภาษาจีนที่ศรีเวียงสา
 • คำสั่งและบันทึกข้อความ
 • รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 • เผยแพร่ผลงาน
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
     1.  เสริมสร้างให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
     2.  ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไปสู่มาตรฐาน
     3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการสืบสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างให้มีทักษะในดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก้าวสู่อาเซียน
     4.  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ทั่วถึง และการสื่อสารเพื่อการบริหาร เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน
     5.  จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถและความเข้าใจมุ่งก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
     6.  ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
      นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ มีความสุนทรียภาพด้านดนตรี  นาฏศิลป์ที่โดดเด่น ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรมนำวิชาการ


  เป้าหมาย    
     1. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักคุณธรรม นำความรู้  สู่วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง
     2. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
     3. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
     4. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วนในสังคม
     5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยี และร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

     จากวิสัยทัศน์ที่ว่า “โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของโรงเรียนคือ ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้  สติปัญญา  ร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก้าวสู่อาเซียน” โรงเรียนศรีเวียงสิทยาคาร จึงได้กำหนด ประเด็นยุทธศาสตร์  และกลยุทธ์  ดังนี้

  ยุทธศาสตร์โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
     ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
     ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างวัฒนธรรม และสังคมแห่งการเรียนรู้
     ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน
     ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดมาตรการส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

  กลยุทธ์ของโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
     1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
     2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา
     3. สิ่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
     4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต และสมรรถนะที่พึงประสงค์
     5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีภาวะผู้นำ
     6. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดี และมีสุนทรียภาพ
     7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
     8. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
     9. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
     10. สร้างโอกาสในการเข้ารับการศึกษา และพัฒนาตามศักยภาพ
     11. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
     12. พัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
     13. ส่งเสริมนักเรียนให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิตอย่างยั้งยืน
     14. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ
     15. สนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
     16. สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 10:26:23 น.

โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054690905 อีเมล์: sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลยา ดีสีใส โทรศัพท์: 0895597241 อีเมล์: wunlayadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]