• ศูนย์ต้นแบบปฐมวัย
 • ภาษาจีนที่ศรีเวียงสา
 • คำสั่งและบันทึกข้อความ
 • รวมภาพกิจกรรมโรงเรียน
 • ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ
 • เผยแพร่ผลงาน
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามปรัชญาของโรงเรียนคือ ศึกษาดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม  นำวิชาการ โดยจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งความรู้  สติปัญญา  ร่างกาย จิตใจ คุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก้าวสู่อาเซียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 10:26:23 น.

โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054690905 อีเมล์: sriwiangsa.nan@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลยา ดีสีใส โทรศัพท์: 0895597241 อีเมล์: wunlayadee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]