โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                                  พันธกิจ

  ๑.ส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

  ๒.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตของคนไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.เสริมสร้างผู้เรียนในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

  ๔.เตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

  ๕.ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

  ๖.ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนตาลชุมศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: Thalchum@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉริยาภรณ์ กรมทะนา โทรศัพท์: 0979456097 อีเมล์: Kromtana_at@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]