โรงเรียนบ้านปางสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •              โรงเรียนบ้านปางสา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านไฮ่น้ำฮ้า  มีนายทวีศักดิ์  วุฒิสอน  มาเป็นครูสอน  ตามโครงการโรงเรียนเคลื่อนที่ตามนโยบายของทางราชการ เมื่อ พ.ศ. 2502 ทำการสอนเป็นเวลาปีเศษก็ยกเลิกไป  ทำให้เด็กในหมู่บ้านไม่ได้เรียนหนังสือ ต่อมามี นายมูล ใฝ่แจ้คำมูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลตาลชุม พร้อมด้วย  นายมานิตย์  ก้อนสมบัติ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจอมจันทร์ และนายทวีศักดิ์  วุฒิสอน ได้ประชุมจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่มีพื้นที่ 8ไร่ 3 งาน 42.04 ตารางวา โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านปางสา สร้างอาคารเรียน ขึ้น 1 หลัง  กว้าง 8 เมตร  ยาว  16  เมตร  ในปี  พ.ศ.  2503

               ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ทางอำเภอได้สั่งให้ประธานกลุ่มสำรวจเด็กที่จะเข้าเรียน เพื่อจะขออนุมัติตั้งโรงเรียน  และทางราชการได้ส่ง นายบัญชา  ธรรมไชย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่               1  พฤษภาคม  2511  เป็นต้นมา  ในปีแรกมีนักเรียน  26  คนและในวันที่  7  พฤษภาคม  2511  คณะครูในกลุ่มพร้อมด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันเปิดป้ายนามโรงเรียน  ต่อมาในวันที่               13  กุมภาพันธ์  2514  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านปางสา”

              ในปี พ.ศ. 2522  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ได้อนุมัติเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปี  พ.ศ. 2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  นน.01  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  ปี พ.ศ. 2524  ทางสภาตำบลได้จัดสรรงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  4  ถัง  พร้อมรางริน  2  ด้าน  ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สปช. สร้างรางรินเพิ่มเติม และในปี  2526  ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดของ สส.น่าน เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นและอีก 4,000 บาทเพื่อสร้างเสาธง และในปี พ.ศ. 2528           ยังได้รับอีก  5,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเด็กเล็ก  โดยทางราษฎรสมทบแรงงาน  มูลค่า  17,000  บาท

              ในปี พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้สร้างเตาเผาขยะ  อ่างล้างหน้าแปรงฟัน  อ่างล้างถ้วยชาม  รวมมูลค่า  10,500 บาท และได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ 206,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนและได้รับบริจาคจากราษฎรสร้างซุ้มป้ายชื่อโรงเรียนมูลค่า 35,000 บาทในปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2541 ราษฎร   ได้ร่วมกันบริจาคสร้างรั้วคอนกรีต มูลค่า 38,000 บาท

              ในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัจจุบันโรงเรียนบ้านปางสา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                โรงเรียนบ้านปางสา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านไฮ่น้ำฮ้า  มีนายทวีศักดิ์  วุฒิสอน  มาเป็นครูสอน  ตามโครงการโรงเรียนเคลื่อนที่ตามนโยบายของทางราชการ เมื่อ พ.ศ. 2502 ทำการสอนเป็นเวลาปีเศษก็ยกเลิกไป  ทำให้เด็กในหมู่บ้านไม่ได้เรียนหนังสือ ต่อมามี นายมูล ใฝ่แจ้คำมูล  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลตาลชุม พร้อมด้วย  นายมานิตย์  ก้อนสมบัติ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านจอมจันทร์ และนายทวีศักดิ์  วุฒิสอน ได้ประชุมจัดตั้งโรงเรียนขึ้นใหม่มีพื้นที่ 8ไร่ 3 งาน 42.04 ตารางวา โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรในหมู่บ้านปางสา สร้างอาคารเรียน ขึ้น 1 หลัง  กว้าง 8 เมตร  ยาว  16  เมตร  ในปี  พ.ศ.  2503

               ต่อมาปี พ.ศ. 2509 ทางอำเภอได้สั่งให้ประธานกลุ่มสำรวจเด็กที่จะเข้าเรียน เพื่อจะขออนุมัติตั้งโรงเรียน  และทางราชการได้ส่ง นายบัญชา  ธรรมไชย  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ซึ่งได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่               1  พฤษภาคม  2511  เป็นต้นมา  ในปีแรกมีนักเรียน  26  คนและในวันที่  7  พฤษภาคม  2511  คณะครูในกลุ่มพร้อมด้วย  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในหมู่บ้าน  ได้ร่วมกันเปิดป้ายนามโรงเรียน  ต่อมาในวันที่               13  กุมภาพันธ์  2514  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนบ้านปางสา”

              ในปี พ.ศ. 2522  องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน  ได้อนุมัติเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในปี  พ.ศ. 2523  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  นน.01  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  ปี พ.ศ. 2524  ทางสภาตำบลได้จัดสรรงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  จำนวน  4  ถัง  พร้อมรางริน  2  ด้าน  ในปี พ.ศ. 2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สปช. สร้างรางรินเพิ่มเติม และในปี  2526  ได้รับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดของ สส.น่าน เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นและอีก 4,000 บาทเพื่อสร้างเสาธง และในปี พ.ศ. 2528           ยังได้รับอีก  5,000  บาท  เพื่อสร้างอาคารเด็กเล็ก  โดยทางราษฎรสมทบแรงงาน  มูลค่า  17,000  บาท

              ในปี พ.ศ. 2540  ทางโรงเรียนได้สร้างเตาเผาขยะ  อ่างล้างหน้าแปรงฟัน  อ่างล้างถ้วยชาม  รวมมูลค่า  10,500 บาท และได้รับงบประมาณจากกรมโยธาธิการ 206,000 บาท สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงเรียนและได้รับบริจาคจากราษฎรสร้างซุ้มป้ายชื่อโรงเรียนมูลค่า 35,000 บาทในปีเดียวกันในปี พ.ศ. 2541 ราษฎร   ได้ร่วมกันบริจาคสร้างรั้วคอนกรีต มูลค่า 38,000 บาท

              ในปี พ.ศ. 2546 ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และปัจจุบันโรงเรียนบ้านปางสา  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892641487 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน กอบกอง โทรศัพท์: 0892641487 อีเมล์: lumduan kobkong@gnail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]