โรงเรียนบ้านปางสา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา เหมาะสมกับวัย
  2. จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สอดคล้องกับ

             ความต้องการของท้องถิ่น โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

  1. จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย มีความเสียสละ

  มีความรับผิดชอบ  รู้จักประหยัด  มีความรู้คู่คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  1. จัดการศึกษาโดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วม
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
  4. จัดการเรียนรู้โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น

   

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา เหมาะสมกับวัย
  2. นักเรียนสามารถอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น
  3. นักเรียนสามารถใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ในชีวิตประจำวัน
  1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. จัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ
  4. นักเรียนทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านปางสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0892641487 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางลำดวน กอบกอง โทรศัพท์: 0892641487 อีเมล์: lumduan kobkong@gnail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]