โรงเรียนบ้านนากอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2. จัดการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  3. จัดการเรียนรู้ ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม

  โดยบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  5. เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

       6. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความรู้และมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านนากอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: nakok_763243@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจงจิตร วงค์พุทธคำ โทรศัพท์: 0810346488 อีเมล์: jongchit2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]