โรงเรียนบ้านน้ำหก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและมีจิตสาธารณะ

  2.ส่งเสริมความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.พัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4.ให้ชุมชน สังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   

  เป้าประสงค์

  1.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.มีหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

  4.มีระบบเครือข่ายและชุมชนแห่งการเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านน้ำหก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0932479960 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0808545862 อีเมล์: Jatsada.Naui.2529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]