โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนแทรกคุณธรรมนำความรูตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

  เป้าหมาย

  นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0863970711 อีเมล์: parnnika_2529@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: พรรณิการ์ เรืองนาราบ โทรศัพท์: 0885428196 อีเมล์: Parnnik_2529@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]