• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 72 หมู่ที่ 4 ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2471 โดยอาศัยศาลาวัดบง โดยมี นายสน  ตุ้ยนะ เป็นครูใหญ่คนแรก
  ต่อมาจำนวนนักเรียนมากขึ้นสถานที่คับแคบจึงย้ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบัน ในเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 0.39 ตารางวา


  ปี 2508 สร้างอาคารเรียนหลังใหม่แบบ 014 โดยรื้ออาคารเรียนหลังเดิมมาสร้างสมทบ จนได้อาคารเรียนหลังใหม่จำนวน 5 ห้องเรียน รวมมูลค่า 48,000 บาท ตรวจรับเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2508

  1 ตุลาคม 2509 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  ปีงบประมาณ 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมแบบ ป 1 7 ขนาด 2 ห้อง

  ปีงบประมาณ 2518 ได้รับประมาณสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง แบบ ป. 1 ขนาด 2 ห้อง

  ปีงบประมาณ 2519 ได้รับประมาณสร้างอาคาร แบบ ป. 1 ก ตึก ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 278,594 พร้อมด้วยครุภัณฑ์โต๊ะ – เก้าอี้นักเรียนเดี่ยว จำนวน 73 ชุด

  ปีงบประมาณ 2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ น.น. 06 งบ 360,000 บาท ปีเดียวกันนี้ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากตำแหน่ง เป็นอาจารย์ใหญ่ นายชาติ เรืองนาราบ  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งคนแรก

  ปีงบประมาณ 2528 ได้รับงบประมาณ 618,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบสปช. 105/26 ใต้ถุนสูงขนาด 3 ห้องเรียน ต่อมา 1 สิงหาคม 2529 ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายประภาส สิทธิลภ

  ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 7นาด 4 ที่นั่ง

  ปีงบประมาณ 2534 ได้รับงบต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง7องอาคาร สปช. 105/26 1 ห้อง

  ปีการศึกษา 2536 ได้ปรับเปลี่ยนระบบการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาจากชั้นเด็กเล็ก มาเป็นระดับอนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 และเปิดขยายโอกาสทางการศึกษาไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนชั้น ม. 1 รุ่นแรกจำนวน 28 คน

  ปีงบประมาณ 2538 ได้รับงบก่อสร้างสนามบาสเกตบอล 128,000 บาทและถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 180 เมตรมูลค่า 176,400 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฏาคม

  ปีงบประมาณ 2540 โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา ได้รับประมาณปรับปรุงห้องปฎิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้อง งบประมาณปรับปรุงห้องและ 450,000 บาท และ 50,000 บาท ตามลำดับ และงบครุภัณฑ์ประจำห้องละ 100,000

  ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้ถูกคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนเครือข่ายหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้ทำหลักฐานนำมาใช้ภาคเรียนที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 เป็นโรงเรียนแรกของ สปอ. นาน้อย และได้รับงบประมาณจากทางราชการให้ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 50,800 บาท

  ปีการศึกษา 2546 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 103/26 ขนาด 3 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน งบประมาณ 811,850 บาท

  ปี พ.ศ. 2548 นายโชติพัฒน์  โปธัญพิสิษฐ์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548

  ปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจัดสรรห้องน้ำ จำนวน 4 ที่นั่ง จำนวน 6 ห้องอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง งบประมาณ 110,000 บาท และในปีงบประมาณ 2550 ได้รับงบประมาณจำนวน 110,000 ซ่อมแซมหลังคาเรียน ป. 1 ก.ตึก จำนวน 4 ห้องเรียน ได้ทำการปรับปรุงจนได้ผลดี

  ปีการศึกษา 2552 ได้รับงบบริจาคสร้างห้องสมุดจากชมรมศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครองนักเรียนมูลค่า 162,000 บาท

  ปีการศึกษา 2553 นายกฤษดา  อินแสง ได้มาดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านนา เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 จนถึงปัจจุบัน
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 15:25:01 น.

โรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0956914326 อีเมล์: banna@bannaschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิลวรรณ วังแสน โทรศัพท์: 054690613 อีเมล์: kul.1407@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]