• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ( Mission )
   

  1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับปฐมวัย และการศึกษาภาคบังคับทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาด้านคุณภาพตามศักยภาพ

  2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

  3. บริหารจัดการศึกษาที่ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งโดยความร่วมมือของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และชุมชน ในการขับเคลื่อน ความเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ

  4. พัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้านสู่ความเป็นสากล

  เป้าประสงค์ (  Goals  )
   

  1. ผู้เรียนมีการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานการศึกษาตามคุณลักษณะ และสมรรถนะตามหลักสูตรที่สังคมคาดหวัง

  2. สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและให้ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตามศักยภาพทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส

  3. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ได้พัฒนาตนเองเป็นครูยุคใหม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ

  4. สถานศึกษามีขยายเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้และขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพ

  5. สถานศึกษามีระบบการจัดการศึกษาให้เป็นแนวหน้าและพัฒนาความเป็นเลิศสู่สากล


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 15:25:01 น.

โรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0956914326 อีเมล์: banna@bannaschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิลวรรณ วังแสน โทรศัพท์: 054690613 อีเมล์: kul.1407@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]