• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เร่งรัดการเรียนการสอนสนองนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีส่วนร่วม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ จัดบริการสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและจิตที่ดีมีความใฝ่รู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นเลิศทุกด้านที่ยั่งยืน

  คำขวัญ

  การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา 

  วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน (ความรู้คู่คุณธรรม) ถึงพร้อมด้วยปัญหา และความประพฤติ

  สีประจำโรงเรียน

    สีขาวแดง

  สัญลักษณ์

      รูปดวงอาทิตย์แผ่รัศมี มีอักษร บ.น. อยู่ตรงกลาง ด้านล่างมีพุทธสุภาษิต
  วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน บน. แถบแพร สีแดง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาแผ่คุ้มครองผู้เรียนให้ถึงพร้อมด้วยความดีและความประพฤติดี

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-16 15:25:01 น.

โรงเรียนบ้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0956914326 อีเมล์: banna@bannaschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางนิลวรรณ วังแสน โทรศัพท์: 054690613 อีเมล์: kul.1407@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]