• อำนาจหน้าที่
 • กลุ่มงานบริหารวิชาการ

  1.การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
  2.การวางแผนด้านงานวิชาการ
  3.การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  4. .การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  5.การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
  6.ประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน
  7.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
  8.การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
  9.การนิเทศการศึกษา
  10.การแนะแนว
  11.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
  12.การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
  13.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นๆ
  14.การส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัวองค์กร หน่วยงานและสถาบันที่จัดการศึกษา
  15.การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
  16.การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
  17.การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   
  กลุ่มงานบริหารบุคคล
   

  1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  2.การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
  5.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
  7.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  8.การลาทุกประเภท
  9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  10.การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ
  11.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  12.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  13.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  14.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อน
  15.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
  16.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  17.การออกจากราชการ
  .18.การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  19.งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  20.การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์

   

  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
  2.การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3.การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
  5.การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  6.การเลื่อนขั้นเงินเดือน
  7.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  8.การลาทุกประเภท
  9.การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  10.การส่งเสริมและยกย่องเชิญชูเกียรติ
  11.การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
  12.การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  13.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  14.การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจาการาชการไว้ก่อน
  15.การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
  16.การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
  17.การออกจากราชการ
  18.การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  19.งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  20.การขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์

   
  กลุ่มงานการเงิน
   

  1. การรายงานผลการเบิก-จ่ายงบประมาณ
  2.การตรวจสอบติดตามการใช้งบประมาณ
  3.การตรวจสอบ ติดตามการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ
  4.การระดมทุนการศึกษา
  5.งานสวัสดิการเพื่อการศึกษา
  6.การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
  7.การรับเงิน
  8.การเก็บรักษาเงิน
  9.การจ่ายเงิน
  10.การนำเงินส่งคลัง
  11.การจัดทำบัญชีการเงิน
  12.การจัดทำรายงานทางการเงิน
  13.การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชีทะเบียนและรายงาน
  14.การวางแผนพัสดุ
  15.การกำหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
  16.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
  17.การจัดการพัสดุ
  18.การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
  19.การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 11:48:29 น.

โรงเรียนบ้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0850545518 อีเมล์: bantong@ednan1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ โทรศัพท์: 0914791837 อีเมล์: bee.beelove1995@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]