• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
  1 ด.ญ.อรปรียา ใจวิชา ประธานนักเรียน
  2 ด.ช.ปฐวี  โพธิ์สุวรรณ รองประธานนักเรียน
  3 ด.ญ.พิมพกานต์ กันไชย เลขานุการ
  4 ด.ญ.ชวัลรัตน์  รังศรี เหรัญญิก
  5 ด.ญ.อ้อยใจ แสนใจมงคล ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  6 ด.ช.วีรภัทร  เทียมชาย ฝ่ายวิชาการ
  7 ด.ช.ธนวัฒน์ เมืองหล้า ฝ่ายปกครอง
  8 ด.ช.กิตติพงศ์ คำจ๊ะโป๊ะ ฝ่ายอาคารสถานที่
  9 ด.ญ.เมธปิยา ทะมา ฝ่ายปฎิคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 11:48:29 น.

โรงเรียนบ้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0850545518 อีเมล์: bantong@ednan1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ โทรศัพท์: 0914791837 อีเมล์: bee.beelove1995@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]