• ข้อมูลผู้บริหาร

 • นายวุฒิชัย โลนันท์

  ประวัติการศึกษา
  1. ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง อ.สันติสุข จ.น่าน
  2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
   อ.สันติสุข จ.น่าน
  3. ระดับปริญญาตรี คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  4. ระดับปริญญาโท คม.การบริการการศึกษา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
  5. ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  6. ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ประวัติการทำงาน

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านหลวง อ.บ้านหลวง จังหวัดน่าน
  2. ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลานนา เชียงใหม่
  3. พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน
  4. ครูผู้ช่วย โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา อ.สันติสุข จ.น่าน
  5. ครู โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเเสริมกสิกร) อ.เมือง จ.น่าน
  6. ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน  อ.สันติสุข จ.น่าน
  7. ศึกษานิเทศน์ ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
  8. ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการ โรงเรียนบ้านตอง อ.แม่จริม จ.น่าน 

  ข้อมูลการติดต่อ
  โทร. 064-9269599 E-mail : wuttichai_lonan@hotmail.com


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 11:48:29 น.

โรงเรียนบ้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0850545518 อีเมล์: bantong@ednan1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ โทรศัพท์: 0914791837 อีเมล์: bee.beelove1995@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]