• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

  2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรมและมีระเบียบวินัย

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬา

  4.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษามุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

  5.  ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา

  6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

  2.   ผู้เรียนมีคุณธรรมจ ริยธรรม และมีระเบียบวินัย

  3.   ผู้เรียนมีทักษะทางด้านการกีฬา  กรีฑาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

  4.   ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประชมคมอาเซียน

  5.   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

  6.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  7.  ผู้เรียนมีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 11:48:29 น.

โรงเรียนบ้านตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0850545518 อีเมล์: bantong@ednan1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุพัตรา แคว้งใจ โทรศัพท์: 0914791837 อีเมล์: bee.beelove1995@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]