• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สังกัดสำนักงานการศึกษาน่าน  เขต  ๑  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งขึ้นตามโครงการหมู่บ้านชายแดนไทย – ลาว  (ปชด.)  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ตั้งอยู่หมู่ที่   ๑๐  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอแม่จริม  ประมาณ  ๓๘  กิโลเมตร  และห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน  เขต  ๑  ประมาณ  ๗๘  กิโลเมตร  สภาพการเดินทางเป็นทางลาดยางจากบ้านน้ำพาง  ตำบลน้ำพาง  อำเภอแม่จริม  ๒๔  กิโลเมตร  ราษฎรในหมู่บ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  (ขาว) ทั้งหมด    เป็นผู้กลับใจเข้าร่วมพัฒนาชาติไทย    เมื่อ     พ.ศ. ๒๕๒๓     ขึ้นตรงต่อกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน  (กอ.รมน.จว.นน.)  ซึ่งได้มองเห็นความสำคัญ และความจำเป็นของการศึกษาต้องการให้เยาวชนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติได้มีการศึกษา และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาทุกด้านจึงต้องมีการศึกษาเป็นรากฐานดังกล่าวและด้วยความร่วมมือช่วยเหลือขององค์กรระหว่างประเทศ  ในด้านงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนโดยเข้าโครงการ  ปชด. เป็นเงินถึง  ๘๘๘,๐๐๐   บาท  (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  เป็นโรงเรียนแห่งแรกของจังหวัดน่านที่ได้ก่อสร้างตามแบบแปลนมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติซึ่งได้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ  ๒๕๒๖  แยกเป็น

  ๑.  อาคารเรียน  แบบ  สปช.๑๐๑/๒๖         จำนวน   ๑   หลัง

                                  ๒.  บ้านพักครู    แบบ  สปช.๓๐๑/๒๖        จำนวน   ๑   หลัง

                                  ๓.  ส้วมนักเรียน   แบบ  สปช.๖๐๑/๒๖      จำนวน   ๑   หลัง

                                  ๔.  ถังเก็บน้ำฝน  คสล. แบบ ผ.๓๐(พิเศษ) จำนวน   ๑   หลัง

  ๕.  ถังขนาดปริมาณจุน้ำ  ถังละ  ๓๐  ลูกบาศก์เมตร

  ทั้งนี้โดยมี  พ.อ.ท. บุญถิ่น  บัลลังก์นาค  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาคา  สำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอแม่จริม  ผู้ควบคุมการก่อสร้างและทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ตามคำสั่งที่  ๑๐๑/๒๕๒๖  และเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  ๕  กรกฎาคม  ๒๕๒๖  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๕๔  คน  ชาย  ๔๑  คน หญิง  ๑๓  คน  และเมื่อวันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๒๖  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีคำสั่งให้  พ.อ.ท. บุญถิ่น  บัลลังก์นาค  ไปช่วยราชการที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่ จึงมอบหมายงานในหน้าที่ให้นายสายันต์  เตชะยศ   ตำแหน่งครู   ๒  โรงเรียนบ้านน้ำพาง สำนักงานการประถมศึกษา     อำเภอแม่จริม    ช่วยราชการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า  และรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่านได้ประกาศอัตราจ้างได้มีนายอุดม ปัญญาอัฏ-วิทย์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำปูน  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านร่มเกล้าได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  ๒๕๒๑

  ปัจจุบันได้เปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๔๘   คน  ชาย  ๕๖  คน  หญิง  ๗๔  คน  มีบุคลากรครูจำนวน  ๑๑   คน  ชาย    ๘   คน หญิง  ๓    คน ไปช่วยราชการ  ๑  คน  นักการภารโรง   ๑    คน   เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วย  ๑  หมู่บ้าน 

  คือ  หมู่บ้านร่มเกล้า  ดังนั้น  นักเรียนในสังกัดโรงเรียนเป็นชาวเขาเผ่าม้ง (ขาว)  ทั้งหมด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-04-07 21:51:11 น.

โรงเรียนบ้านร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0821772851 อีเมล์: rachapoomsunny@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ สมนา โทรศัพท์: 0815318502 อีเมล์: yongyut8502@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]