• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
   
                  เนื่องใน ปี ๒๕๑๕ โรงเรียนบ้านหลวงได้งบประมาณจากทางราชการ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ให้สร้างอาคารแบบเรียน ป.๑ ซ. ขนาด ๔ ห้องเรียน ทางคณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ คณะครู กรรมการสถานศึกษา กำนัน ตลอดถึงราษฎรเห็นว่าที่ดินในโรงเรียนบ้านหลวง ขยายไม่ได้อีกแล้ว  จึงช่วยกันจัดหาที่ดินใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียน บ้านพักครู มีนายศิลป์ ไชยคำ ครูใหญ่ นายศรีมูล  แก้วใหม่ อดีตกำนัน นายมูล  อินหลีอดีตกำนันตำบลสวด จึงช่วยกันจัดหาที่ดิน ณ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ที่ ๒ โดยขอจากราษฎรสละที่ดิน       ให้ปลูกอาการเรียน โดยจับจองเป็นที่ดินของโรงเรียนจำนวน ๑๔๔ ไร่ ๒ ตารางวา ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน ถ้าได้งบประมาณใหม่ก็จะสร้างอาคารเรียน ณ ที่ดินแห่งนี้เรื่อย ๆ มา จนพอกับจำนวนนักเรียน
                  ในปีพ.ศ. ๒๕๑๘ ทางโรงเรียนได้พิจารณาเห็นว่า เป็นการสร้างความยากลำบากในการเรียนการสอน การปกครอง เพราะแยกโรงเรียนอยู่ จวบกับจังหวะที่ราษฎรบ้านหล่ายทุ่งขอแยกโรงเรียน   เป็นเอกเทศ เนื่องจากระทางจากหมู่บ้านไปโรงเรียน ในฤดูฝนเด็กต้องเดินทางผ่านทุ่งนา    ในวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ทางราชการได้อนุมัติให้แยกโรงเรียนบ้านหล่ายทุ่งจากโรงเรียนบ้านหลวงให้เป็น เอกเทศ โดยให้นายจำนง   หาวีระ ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนบ้านหลวงไปเป็นครูใหญ่ ได้ทำการเปิดป้ายโรงเรียนในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ และเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘       นายแก้ว   คนสูง ผู้ใหญ่บ้านได้นำราษฎรมาพัฒนาสนาม ได้เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่
                  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ นายจำนง  หาวีระ ครูใหญ่ได้ขออนุมัติเปิดชั้น ม.ปลายขึ้น พร้อมของบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข. จำนวน ๓ ห้องเรียน ราคา ๒๐๐,๐๐๐ บาท และบ้านพักครูอีก ๒ หลัง ราคา ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมสร้างเสาธงเหล็กราคา ๒,๕๐๐ บาท
                 จากนั้นต่อมาไม่มีการบันทึกประวัติ จนกระทั่งเปลี่ยนครูใหญ่จาก นายจำนง  หาวีระ     เป็นนายกมล  อรุณโชคสมศักดิ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม                พ.ศ. ๒๕๒๒
                 วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ มีครูมาบรรจุใหม่ชื่อ นางสาวสุทิน  ปวงเริ่ม วุฒิ ป.กศ.ได้จัดเข้าสอนในชั้น ป.๔  จนวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้ส่งตัวนางพวงเพ็ญ  เหล็กเพชร     ซึ่งย้ายไปอยู่โรงเรียนพาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน
                 วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้รับตัวครูบรรจุใหม่ ๒ คน คือ นายประหยัด  ศรีธนชัย    วุฒิ ป.กศ. สูง และนางสุดาวัลย์  บุญเรือง วุฒิ ป.กศ.                เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีร่มไม้สำหรับนักเรียน    ได้เล่น จึงขอความร่วมมือจากนายอิทธิชัย  ยิ้มพราย ป่าไม้อำเภอบ้านหลวงขอพันธุ์มะม่วงหิมพานต์  และปลูกในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ
                 วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๑๕๒๒ ได้สร้างบ้านพักครูหลังใหญ่งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท     โดยชั้นล่างก่ออิฐ ๑ ห้อง ชั้นบนมีห้องนอนใหญ่ ๒ ห้อง พร้อมถังเก็บน้ำฝน ๓ ถัง
                 วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษา  กรรมการโรงเรียน และคณะครู ต่อน้ำประปาภูเขาระยะทาง ๕.๕ กม. ซึ่งได้น้ำไหลมาถึงเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์         พ.ศ. ๒๕๒๓  เวลา ๑๒.๑๐ น.
                  วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับตัวครูบรรจุใหม่ ๑ คน คือนายเรืองศักดิ์  คันธรักษา วุฒิ ป.กศ. และได้ส่งตัวนายทัด  ธรรมลังกา ซึ่งได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนบ้านจอมจันทร์       อำเภอสา  ด้วยการปฏิบัติงานของคณะครู กรรมการสถนศึกษาและคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้พัฒนาโรงเรียน ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องน้ำประปาภูเขา ซึ่งต่อมาได้รับรางวัลดีเด่นจากกรมการปกครอง   ซึ่งกรมการปกครองได้ส่งเจ้าหน้าที่สื่อสารของ T.V ช่อง ๕ จากกรุงเทพฯ มาถ่ายรายการเพื่อออกทีวี  เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ซิ่งทำให้ราษฎรชื่นชมผลงานของตนเองเป็นอย่างยิ่ง และยินดีให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนทุก ๆ ด้าน
                  เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้จัดทำสนามกรีฑามาตรฐานของโรงเรียนขึ้นโดยใช้เงินของโรงเรียน และขอความร่วมมือจากแขวงการทางน่านจึงได้สนามที่มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นที่จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ต่อไป
                 วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนได้รับช่างจากผู้รับเหมาสร้างส้วม ๓ ที่นั่ง ที่ปัสสาวะยาว ๑.๕๐ เมตร และต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.๑ ก ตึก อีก ๑ ห้องเรียน ซึ่งสร้างเสร็จ          เรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔
                วันที่ ๒๐ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ นายกมล อรุณโชคสมศักดิ์ ครูใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปอบรมผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งปรับปรุงคุณภาพของอนามัยโรงเรียนจนเข้าอันดับบริการอนามัย อันดับ ๑  ซึ่งมีเพียง ๘๐ โรงเท่านั้นของจังหวัดน่าน ซึ่งมีโรงเรียนทั้งหมดประมาณ ๔๐๐ โรง และได้รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข
                วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับแจ้งจากจังหวัดว่า นายประหยัด  ศรีธนชัย นางสาวนงเยาว์  ณ น่าน ครูในโรงเรียนสอบเรียนต่อระดับ ค.บ. ได้
                วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ส่งตัว นางสาวนงเยาว์  ณ น่าน ได้รับตำแหน่งครู ๒ โรงเรียนดำเนินสะดวก
                วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับตัว นางสาวสุนทรี  แก้วใหม่
                วันที่ ๒๕ – ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๔
  จังหวัดได้จัดการขยายงานสู่ชนบทโดยใช้สถานที่ของโรงเรียนและได้ปรับปรุงสนาม ขุดสระน้ำ และทำที่กรองน้ำให้แก่โรงเรียน
                วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับตัวนายฐานันดร  ท้าวอาจ
  ต่อมาวันที่ไม่ระบุ  พ.ศ. ๒๕๒๔ โรงเรียนได้มอบที่ดินจำนวน ๔๐ ไร่ – งาน ให้แก่ทางกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างโรงพยาบาลบ้านหลวง
                 วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้จัดทำห้องสมุดและเริ่มเปิดใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการร่วมสมโภชกรุ่งรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
                 วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับคำสั่งย้ายของกมล  อรุณโชคสมศักดิ์ ครูใหญ่ และนางเกิดสิริ  ธนะแพทย์ รักษาการแทนครูใหญ่
                 ต่อมานายพิทักษ์  ธนะแพทย์ ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ แล้วย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านวังยาว และให้นายจัด  หาญสงคราม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน แต่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อจึงให้นายต่อศักดิ์  พันธุเวช รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นการชั่วคราว ตามหนังสือ ศธ.๑๔๓๒๐๙๐๘/๑๐๔ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๖
                 วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับคำสั่งให้ย้ายนายต่อศักดิ์  พันธุเวช จึงให้ นางเกิดสิริ  ธนะแพทย์  รักษาการแทนครูใหญ่ ต่อมามีหนังสือที่ ศธ.๑๔๓๖๐๙๐๘/๒๕๙ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๑๕๒๖ ให้นายประหยัด  ศรีธนชัย รักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่เป็นการชั่วคราว
                  วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับตัวนายชาลี  ดวงตาดำ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ ซึ่งบรรจุใหม่
                  วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อรื้อถอนบ้านพักครู    หลังเก่าเพื่อสร้างใหม่
                  วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับตัวนายมนัส  เมืองพรม อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ และ       ได้ส่งตัวไปช่วยราชการที่สำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอบ้านหลวง
                  วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ส่งตัวนายกิจชัย  ส่องเนตร ไปรับตำแหน่ง     ที่โรงเรียนราชาอนุบาล สปอ.เมือง จังหวัดน่าน
                  วันที่ ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารบ้านพักครูแบบเรือนแถวจำนวน ๑ หลัง ๖ คูหา ด้วยงบประมาณ ๙๐๐.๐๐๐ บาท
                  วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนได้ส่งตัวนายประหยัด  ศรีธนชัย ไปทำการสอน   ที่โรงเรียนปางป้อม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
                  วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘  ทางโรงเรียนได้รับตัวนางสมคิด  ยศสอน จากโรงเรียน บ้านนาวีมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
                  วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ ทางโรงเรียนได้รับตัวนายประดิษฐ์  อภัยลุน จากโรงเรียนบ้านห้วยตึมมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง
                  วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ ทางโรงเรียนได้ส่งตัว นางสาวสุดาวัลย์  บุญเรือง  ไปรับตำแหน่งใหม่ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยงิ้ว สปอ.จุน และได้รับนางฟองจันทร์  ข้ามหก    มาดำรงตำแหน่งแทน
                  วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้ส่งตัว นางขนทอง  พันธุเวช ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านผาลาย สปอ.ลอง สปจ.แพร่
                  วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับครูที่ย้ายเข้ามาใหม่คือ นางสาวขนิษฐา  ศรีสุคนธ์ ครู ๒ ระดับ ๒ โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นการย้ายสับเปลี่ยนกับนางประนอม  ชุมศรี  อ.๑ ระดับ ๕
                  วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ นางสุนทรี  จันทร์ผง และนางสาวสุทิน  ปวงเริ่ม  ได้รับเลื่อนตำแหน่งจากครู ๒ ระดับ ๒  เป็น อ.๑ ระดับ ๓ และนายประดิษฐ์  อภัยลุน ได้เลื่อนตำแหน่งจาก อาจารย์ ๑ เป็นอาจารย์ ๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
                  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สะเทือนใจและสดใจเป็นอย่างมาก คือ นายจัด   หาญสงคราม ครูใหญ่ได้ถูกลอบทำร้ายจนถึงแก่ชีวิต โดยถูกลอบยิงที่กลางป่าถนนสายน่าน – บ้านหลวง เขตอำเภอเมืองน่าน เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.  ดังนั้น  ทางสปอ.บ้านหลวง และสปจ.น่าน ได้สั่งให้ นายประดิษฐ์  อภัยลุน อาจารย์ ๒ ระดับ ๕ เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นต้นไป
                   ต่อมาโรงเรียนได้รับคำสั่งของ สปจ.น่าน ที่ ๑๑๔/๒๕๓๐ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครู   ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๓๐ แต่งตั้งนายพรชัย  ฉิมพลีย์ ครู อ.๑ ระดับ ๔ โรงเรียนบ้านบ่อสวก สปอ.เมืองน่าน ให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง และนายพรชัย  ฉิมพลีย์ เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้เมื่อ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐
  ต่อ มาโรงเรียนได้รับการพิจารณาจาก สปจ.น่าน จัดเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ กศ.พช. และผู้บริหารพร้อมด้วยครูสายผู้สอนได้เข้าอบรมโครงการ ศูนย์กระจายข่าวกับโครงการปลูกต้นนุ่น (งิ้ว)   โดยได้รับงบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๐ หลังจากนี้ทางโรงเรียนยังได้จัดสร้างสนามวอลเลย์บอลขนาดมาตรฐานขึ้น โดยได้รับเงินในการก่อสร้างด้วยการบริจาคของคณะครู และข้าราชการทุกฝ่ายของกิ่งอำเภอบ้านหลวง บางท่าน ซึ่งไม่ได้รบกวนเงินจากทางราชการแต่อย่างใด   จนการจัดสร้างสำเร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐  และได้รับงบประมาณโครงการ กศ.พช. ๒ โครงการ คือโครงการศูนย์กระจายข่าวและโครงการปลูกต้นนุ่น (งิ้ว) เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐
  ระหว่าง วันที่ ๘ – ๑๔ กันยายน ๒๕๓๐ ได้มีการฝึกอบรมสมาชิก ทส.พช.  ผู้นำพัฒนา       ตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรม – แผ่นดินทอง โดยใช้บริเวณโรงอาหารของโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรม และผู้ที่เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะวิทยากรจาก กอ.รมน.น่านทได้ร่วมกันสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐ใช้งบในการจัดสร้างประมาณ ๓,๐๐๐ บาท
   
   
                    ต่อได้มีคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน ที่ ศธ.๕๓๖/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ เรื่องย้ายและแต่ตั้งข้าราชการครู ให้นายพรชัย  ฉิมพลีย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านพี้ใต้ ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่งและทางโรงเรียนได้รับ งบประมาณจำนวน ๙๐,๐๕๗ บาท เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้โรงเรียนเป็นปัจจุบัน โดยลงมือปฏิบัติงานในวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารเรียนขนาด ๓  ห้องเรียนขึ้น เพื่อรองรับนักเรียนชั้น ป.๔ – ป.๖ ตามนโยบายการจัดเตรียมห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องคอมพิวเตอร์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054761078 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สมณะช้างเผือก โทรศัพท์: 0806661628 อีเมล์: bandon.dlt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]