• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. ส่งเสริมพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรมืออาชีพ 

  4. ส่งเสริมพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

   

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นไทยปฏิบัติตนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

  4. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนบ้านดอนหล่ายทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054761078 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชญา สมณะช้างเผือก โทรศัพท์: 0806661628 อีเมล์: bandon.dlt@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]