โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

  2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ เป็นครูมืออาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นคนดี มีความสุข

  4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

  5. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และสืบสาน

  ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน

  6. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10
  7. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  เป้าหมาย

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

  2. ครูและบุคลากรให้มีความรู้ เป็นครูมืออาชีพ  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3. นักเรียนได้รับการฝึกทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เป็นคนดี มีความสุข

  4. นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

  5. นักเรียนได้รับการเรียนรู้  อบรมคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์

  และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยให้ยั่งยืน

  6. นักเรียนได้รับการเรียนรู้  ฝึกอบรมให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10

  7. โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมในการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ยุทธศาสตร์ที่ 6  สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

  และดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งศาสตร์ของพระราชา

  ยุทธศาสตร์ที่ 7  พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-13 07:10:44 น.

โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 054718239 อีเมล์: palaew@paleaw.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา แสนดวงแก้ว โทรศัพท์: 093-2212539 อีเมล์: bicare_par@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]