• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา


      เดิมไม่มีอาคารเรียน  ชาวบ้านร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดน ช่วยกันสร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดยใช้ไม้ไผ่ทำเป็นกระต๊อบ หรือโรงเล็กๆให้เป็นที่ทำการสอนได้มีนักเรียนประมาณ๒๖ คนโดยมีตำรวจตระเวนชายแดนเป็นครูอาสาสอน

   ปี พ.ศ. ๒๕๒๘  ที่ตั้งโรงเรียนเป็นเขตถนน ชาวบ้านร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่บนเนินบริเวณพื้นที่ โรงเรียนปัจจุบัน
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๙  ตำรวจตระเวนชายแดนได้สับเปลี่ยนกำลังกับทหารพรานฐาน  ๓๒๐๖  และทหารพรานเป็นครูอาสาสอนแทน  ในกลางปี พ.ศ.๒๕๒๙ จึงเริ่มสร้างอาคารเรียนไม้ ๓  ห้องเรียน โดยได้รับการสนับสนุนชวยเหลือจากสโมสรโรตารีน่าน และโครงการสร้างทางที่ ๒  ต่อมาในวันที่ ๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐  ทางแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้มอบโรงเรียนบ้านแม่สะนานให้กับสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดน่าน และให้ นายแท้  คงห้วยรอบ  ผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดน่าน  เป็นผู้รับมอบ และให้นายอดุลย์  จิตอารีย์  เป็นครูช่วยราชการทำการสอนเป็นเวลา๑ ปี
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ตั้งเป็นสาขาโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน มีครูช่วยราชการ ทำการสอน ๒  คนคือ นายสุรพล  แตงอ่อน  และ นายมนตรี  ตันจันตา
  ปี  พ.ศ. ๒๕๓๒  ได้ย้ายโรงเรียนจากที่เดิม ไปตั้งในหมู่บ้านราษฎร์รัฐพัฒนา เนื่องจากขากแคลนน้ำ และอยู่ห่างไกลหมู่บ้านโดยสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจากความร่วมมือ ของชาวบ้านและอาสาสมัครกิ่งอำเภอสันติสุข มีครูช่วยราชการ ทำการสอน  ๓  คน
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๓  ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ แยกจากโรงเรียนบ้านศรีนาม่าน โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๓/๒๕๒๖ จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน งบประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ และได้ทำการเปิดป้ายเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๔  เปิดการสอนชั้น ป.๑-ป.๔ มีนักเรียนทั้งหมด ๑๐๗  คน มีนายวันพร  ศรีสุคนธ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก มีครูทำการสอน ๒  คน
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๔  เปิดเรียนชั้น ป.๒-ป.๕  จำนวนนักเรียน  ๑๓๓  คน
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว  จำนวน ๑  หลัง  ขนาด ๓  ห้องเรียน งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐  บาท  พร้อมห้องสมุดและส้วม จำนวน ๑  หลัง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท สนับสนุนโดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน  และได้รื้อย้ายบ้านพักครูจากโรงเรียนบ้านสบยาง สร้างในบริเวณโรงเรียน จำนวน  ๑  หลัง
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๕  เปลี่ยนผู้บริหารเป็น นายอนันต์  ท้าวคำพุ  และได้พัฒนาโรงเรียนจนได้ปรับปรุงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนเป็นอาจารย์ใหญ่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างบ้านพักนักการภารโรง แบบ สปช.๓๐๔/๒๘ จำนวน ๑  หลัง  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท และส้วมจำนวน ๑  หลัง ขนาด ๒  ที่นั่ง
   ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑ /๒๕๒๖ ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง   งบประมาณ ๙๐,๐๐๐     บาท และในปีการศึกษา ๒๕๓๙  ได้ขอตั้งโรงเรียนสาขาดอนไพรวัลย์เป็นโรงเรียนเอกเทศ
  ปี พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนเข้าเรีบน ๑๘ คน ชาย ๕ คน  หญิง ๑๓  คน
  ปีพ.ศ. ๒๕๔๒  ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๒/๒๕๒๖ งบประมาณ ๗๗๗,๐๐๐  บาท และสร้างสนามบาสเกตบอล  งบประมาณ ๒๓๑,๐๐๐  บาท
  วันที่ ๒๗  ธันวาคม ๒๕๔๕  เปลี่ยนผู้บริหาร เป็นนายสงัด  ขันเพชร
  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.๓๐๑/๒๖  ขนาด ๒  ชั้น จำนวน ๑ หลัง ราคา  ๓๒๖,๐๐๐  บาท
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๒  รายการ ราคา ๓๒๘,๔๐๐  บาท  ในเดือนเมษายน    และในเดือนมิถุนายน   ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดจ้างซ่อมแซมรั้ว  ร่องระบายน้ำ  และซ่อมสะพานข้ามอาคารเรียน ราคา ๑๐๔,๙๐๐  บาท ในเดือน พฤศจิกายน  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน  ๑  สนาม ราคา  ๑๒๑,๐๐๐  บาท
   ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  นายสงัด  ขันเพชร  ได้ย้ายไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่พงษ์และได้มอบมอบหมายให้นาย คณึง ทะริ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน  นายคณึง ได้ย้ายจึงได้มอบหมายให้นายอรรณพ  ใหม่เทวินทร์  รักษาราชการแทน
            เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒    นายสวาท  ทองบ้านทุ่ม  ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านขุนน้ำน่าน  อ.บ่อเกลือ  มารับตำแหน่งผู้อำนวยการแทนนายสงัด  ขันเพชร ซึ่งย้ายไปที่โรงเรียนบ้านดู่พงษ์  อ.สันติสุข เมื่อวันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นางอำไพพรรณ  แสนบูรณะพันธ์ ซึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว    อ.เฉลิมพระเกียรติ      มารับตำแหน่งผู้อำนวยการแทน      นายสวาท ทองบ้านทุ่มซึ่งย้ายไปที่โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว  อ.สันติสุข

  ปัจจุบัน นายนิยม เงินวงศ์ใน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0898380942 อีเมล์: ratrut_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบูรณ์ สอนปัน โทรศัพท์: 0931378181 อีเมล์: sombun2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]