• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

  "โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการศึกษา อย่างเหมาะสม ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา"

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  "โยคา เว ชายเต ภูริ "    ปัญญาย่อมเกิดขึ้นเพราะการฝึกฝน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:52:23 น.

โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 โทรศัพท์: 0898380942 อีเมล์: ratrut_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมบูรณ์ สอนปัน โทรศัพท์: 0931378181 อีเมล์: sombun2526@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]