โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านร่องส้าน

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

  ที่ตั้ง เลขที่ 32 หมู่ 12 บ้านทุ่งรวงทอง  ตำบลร่มเย็น  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

  *********

   

  โรงเรียนบ้านร่องส้าน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต  2   อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่บ้านทุ่งรวงทอง  หมู่ที่  12  ตำบลร่มเย็น  อำเภอ      เชียงคำ  จังหวัดพะเยา

           โรงเรียนบ้านร่องส้านได้รับจัดสรรที่ดิน  จำนวน  29  ไร่     ตามโครงการพัฒนาที่ดิน

  ผืนใหญ่  ร่องส้าน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา  ( เชียงราย )  ให้จัดสร้างโรงเรียนบ้านร่องส้านเพื่อรองรับนักเรียนที่อพยะติดตามผู้ปกครอง  ซึ่งไม่มีที่ทำกินให้เข้ามาอยู่อาศัย       จากภาพอีสาน  ชาวพื้นเมือง  และชาวเขาเผ่าม้ง         มีนักเรียนเข้าเรียนครั้งแรก  จำนวน  182   คน    เป็นชาย  113  คน  เป็นหญิง  69  คน  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4    เมื่อวันที่  15  มิถุนายน   2513  โดยมีนายทอง  วงศ์ใหญ่  เป็นครูใหญ่คนแรกปีการศึกษา  2514    ได้รับจัดสรรสร้างอาคารเรียนแบบ  017  ขนาด  8  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  ราคา  320,000  บาท  และได้มีการพัฒนาปรับปรุง  ต่อเติม  ตลอดจนมีการสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบตามลำดับปีการศึกษา  2520  ได้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และระดับก่อนประถมศึกษา

                  ปีการศึกษา  2534  ได้เปิดทำการสอนตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จนถึงปัจจุบัน

   

                  โรงเรียนบ้านร่องส้านมีผู้บริหารสถานศึกษา  ตามลำดับ  ดังนี้

                                  1.  พ.ศ.  2513 – 2516      นายทอง  วงศ์ใหญ่   เป็นครูใหญ่คนแรก

                                  2.  พ.ศ.  2516 – 2520       นายวสันต์  โสรจสฤษฎ์กุล   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                                  3.  พ.ศ.  2520 – ปัจจุบัน  นายสำเร็จ  เทพกิจ  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่  10  มกราคม  2527  ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

                                  วันที่  26  มีนาคม  2537   ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน

                                  4. พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน  นายพิชิต  เตชะนา  เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:31:29 น.

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๙ (บ้านร่องส้าน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5445-5236 อีเมล์: py2chk210@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอำภา กอใหญ่ โทรศัพท์: 0807949534 อีเมล์: py2chk210@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]