• ประวัติโรงเรียน
  •                 โรงเรียนบ้านแฮะ  ตั้งอยู่ที่ บ้านแฮะ หมู่ที่  11  ตำบลงิม อำเภอปง  จังหวัดพะเยา  รหัสไปรษณีย์ 56140  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จังหวัดพะเยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

                    โรงเรียนเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2521  เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 1, 2 และ ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1–2  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 41 คน ชาย 25 คน หญิง 16 คน แต่ละชั้นมีจำนวนห้องเรียน เฉลี่ยนักเรียน 10 คน ต่อ 1 ห้องเรียน

                    ครูมีจำนวน 4 คน ชาย  1  คน หญิง 3 คน วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 1 คน ปริญญาตรี 3  คน อายุเฉลี่ย -42 ปี ประสบการณ์การสอนเฉลี่ย 19  ปี

                    อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีดังนี้  อาคารเรียนแบบ พย.01 ขนาด 5 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202/6  จำนวน  1 หลัง บ้านพักครู  จำนวน  1 หลัง ส้วมนักเรียน จำนวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง  สนามกีฬา 1 สนาม โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ จำนวน  11 เครื่อง มีระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:15:27 น.

โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0932517261 อีเมล์: py2pong431@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิกา แบ่งดี โทรศัพท์: 0857210392 อีเมล์: py2pong431@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]