• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
                  1. จัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีความสุข
                  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รู้จักน้อมนำหลักปรัชญา
                  เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
                  3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
                  4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 11:15:27 น.

โรงเรียนบ้านแฮะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0932517261 อีเมล์: py2pong431@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิกา แบ่งดี โทรศัพท์: 0857210392 อีเมล์: py2pong431@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]