• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)  ตำบลนางแล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1  โทร  053 - 705847  เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาล  1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   มีเนื้อที่  29  ไร่  77.5  ตารางวา

  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.  2483  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านสันผักหละ  ตั้งอยู่ในวัดม่วงคำ  โดยมี  นายอัมพร  สันธิ  เป็นครูใหญ่ 

  พ.ศ. 2495  ได้ย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบัน  และเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า  "โรงเรียนบ้านทุ่ง) 

  พ.ศ. 2541  เดือนตุลาคม  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น  "โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)

           โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)  ตั้งอยู่ที่  หมู่  5  ตำบลนางแล  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย  สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  1  กระทรวงศึกษาธิการ  ทิศเหนือติดกับตำบลท่าสุด  ทิศใต้ติดกับตำบลบ้านดู่  ทิศตะวันตออกติดกับตำบลแม่ข้าวต้ม  ทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาและตำบลป่าตึง  อำเภอแม่จัน

            นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ส่วนหนึ่งประสบปัญหาครอบครัวหย่าร้าง  อาศัยอยู่กับปู่ย่า  ตายาย  และพักนอนในมูลนิธิส่งเสริมศาสนาคริสต์

            สภาพชุมชนที่เป็นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน  มี  5หมู่บ้านของตำบลนางแล  คือ  บ้านม่วงคำ  บ้านเด่น  บ้านป่าอ้อ  บ้านร่องปลาค้าว  บ้านใหม่ม่วงคำ  ชุมชนมีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง  การคมนาคมสะดวกทุกฤดูกาล  มีระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์  ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  นับถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์ซึ่งยึดมั่นนับถือขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  เช่น  กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  ประเพณีสงกรานต์  การแต่งกายแบบล้านนา  การทำบุญขึ้นบ้านใหม่


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:31:00 น.

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โทรศัพท์: 053-705847 อีเมล์: Anubannanglaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รมิภา รวมจิตต์ โทรศัพท์: 0821931955 อีเมล์: namnansawatwong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]