• คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อณะกรรมการสภานักเรียน                                                                                                        

  1.  เด็กชายลื่น  แสงคำ                           ประธานนักเรียน

  2.  เด็กหญิงสุทธินันท์  สิทธิสอน             รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กหญิงนัจภัค  คำเงิน                      รองประธานนักเรียน

  4.  เด็กหญิงพลอย  อินคำ                       เลขานุการ

  5.   เด็กหญิงสุภาสินี ผาสบ                      เหรัญญิก 

  7. เด็กชายณัฐธพงศ์  อดทน                    หัวหน้าสีเหลือง

  8.  เด็กหญิงกุสุมา   เขื่อนเพชร                รองหัวหน้าสีเหลือง

  10. เด็กหญิงนิชนันท์  กันทะวงค์              หัวหน้าสีชมพู

  12.  เด็กหญิงคณิศร   อโนพง์                   รองหัวหน้าสีชมพู

  13.  เด็กชายเฉลิมฉัตร  กันยา                   หัวหน้าสีเขียว

  14. เด็กรัตติกาล  เบเซกู่                           รองห้วหน้าสีเขียว

  16 . เด็กหญิงพพิมพ์นิภา   ก๋องคำ             หัวหน้าสีแสด

  17.เด็กหญิงณัชชา  ขันทองดี                    รองห้วหน้าสีแสด

  16. เด็กหญิงพัชริญา  กันทะสาน               หัวหน้าสีฟ้า

  17. เด็กชายวัชรพงษ์  วังเสาร์                   รองหัวหน้าสีฟ้า                                                    

  สารวัตรนักเรียน                                                   

  1.   เด็กชายภาณุพันธ์ อูปป้อ                              สารวัตร

  2.  เด็กชายณัฐธพร  อดทน                                 สารวัตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:31:00 น.

โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 โทรศัพท์: 053-705847 อีเมล์: Anubannanglaeschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รมิภา รวมจิตต์ โทรศัพท์: 0821931955 อีเมล์: namnansawatwong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]