• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายนามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

   

  ที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
  1. นายพิชิต  อินโน ประธานกรรมการ
  2. นายทรงพล  เกตุโสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. พระอธิการศรีล้วน  โสภณสีโล ผู้แทนศาสนา
  4. นางจำเนียร  ศักดิ์เรองฤทธิ์ ผู้แทนครู
  5. นายอินปั๋น  จินะราช ผู้แทนผู้ปกครอง
  6. นายก๋องคำ  อินโน ผู้แทนปกครองท้องถิ่น
  7. นายสมบูรณ์  ราชยศ ผู้แทนศิษย์เก่า
  8. นายสมศักดิ์  ปันทะยม ผู้แทนชุมชน
  9. นายกาญจน์  ตั้นวัฒนา กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:59:15 น.

โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: huawiang.ko@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรัญญา กันทะมา โทรศัพท์: 0817833979 อีเมล์: waranya.kanthama@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]