• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย

  4.  ปลูกฝังการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  5.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ความรู้

  6.  น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

   

  เป้าหมาย

  1.             นักเรียนโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์) ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2.             ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและมีจิตสาธารณะ

  3.             นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

  4.             ครู / บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  5.             นักเรียนได้รับการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น

  6.             ปลูกฝังให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยและท้องถิ่น

  7.             ปลูกฝังการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  8.             ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:59:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายกาญจน์ ตั้นวัฒนา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวรัญญา กันทะมา

 • นางมะลิวรรณ พงษ์เพียจันทร์

 • Facebook
 •  สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,234
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัวเวียง (โกศัลย์วิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: huawiang.ko@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรัญญา กันทะมา โทรศัพท์: 0817833979 อีเมล์: waranya.kanthama@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]