โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาเดิมชื่อว่า   โรงเรียนบ้านทุ่งทราย   โรงเรียนอนุบาลเวียงและ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนและคงเอกลักษณ์ชื่อหมู่บ้านไว้   ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนลงวันที่  9 ตุลาคม 2547 โดย    นายอดิศัย  โพธิรามิก  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนาม   เริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ.  2483   มี นายศรีวงศ์ พิชยศ เป็นครูใหญ่คนแรก       มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนามาเป็นลำดับดังต่อไปนี้

  พ.ศ.  2490        นายบุญศรี  มิตกิติ             ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.   2492       นายประสิทธิ    ณ   น่าน    ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  พ.ศ.2493  พระครูและราษฎรในหมู่บ้านได้พร้อมใจกันย้ายอาคารเรียนหลังเก่ามาปลูกสร้างในที่ดินผืนปัจจุบัน โดยมีอาณาเขตดังนี้

  ทิศเหนือ                จดที่ทางสาธารณะ              ระยะ      72           เมตร

  ทิศตะวันตก          จดที่ดินนายส่อง   พิชัยยา ระยะ      72           เมตร

  ทิศตะวันออก       จดที่นาของราษฎร              ระยะ      50           เมตร

  ทิศใต้                      จดที่ดินสาธารณะ                ระยะ      60           เมตรรวมเนื้อที่ทั้งหมด  1  ไร่ 3 งาน 58  ตารางวา

  พ.ศ.2494                นายทา                 ปัญติบุญ                  เป็นครูใหญ่

  พ.ศ.2505                นายโยธิน           จันทราภรณ์            เป็นครูใหญ่

  พ.ศ.2507              ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงินงบประมาณ 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  พ.ศ.2508                นายบุญศรี          บริบูรณ์                   เป็นครูใหญ่

  พ.ศ.2517                นายจันทร์ผล    รัตนจางวาง            เป็นครูใหญ่

  พ.ศ.2519                นายตั๋น                ตังแกมูล                  เป็นครูใหญ่และได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 425,000 บาท

  พ.ศ.2524                นายสมศักดิ์        ติยะธะ     เป็นครูใหญ่และได้รับจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างส้วมแบบ ชร.06 ขนาด 5 ที่นั่ง งบประมาณ 35,000 บาท และได้รับอนุมัติรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1ข ซึ่งชำรุดและใช้งานไม่ได้

  พ.ศ.2526 ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 ราคา 30,000 บาท และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ตามโครงการส่งเสริมโรงเรียนที่ใช้ภาษาถิ่นมากกว่าภาษาไทยมีเด็กนักเรียนเข้าเรียน 29 คน

  พ.ศ.2528 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายอนุมัติให้เปิดโรงเรียนสาขาทุ่งนาน้อย ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านทุ่งทรายป่างจากโรงเรียนบ้านทุ่งทราย 3 กิโลเมตร มีนักเรียน 53 คน มีครู 1 คน ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 2*12 เมตร อยู่บนดอยเหนือหมู่บ้าน

  พ.ศ.2529 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งนายโยธิน จันทราภรณ์เป็นครูใหญ่ แทนนายสมศักดิ์ ติยะธะ เดือนพฤษภาคม 2530 ได้ร่วมกันกับราษฎรในหมู่บ้านทุ่งนาน้อยซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาขา ที่ดินติดริมแม่น้ำสม 7 ไร่ ราคา 30,000 บาทและได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนอเนกประสงค์ งบประมาณ 200,000 บาท

  พ.ศ.2530 เดือนสิงหาคม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯเสด็จดำเนินเยี่ยมโรงเรียนบ้าทุ่งทราย ในวันที่ 10 สิงหาคม 2530 เวลา 15.34 น. และราษฎรในหมู่บ้านทุ่งทราย ม่วงกลาง และบ้านโบสถ์ ร่วมกับคณะครูและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินด้านตะวันออก จำนวน 1 งาน 40 ตารางวา และด้านทิศใต้อีก 1 งาน รวมเนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียน 3 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา

  พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 833,800 บาท

  พ.ศ.2533 ได้รับงบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาเชียงของสร้างโรงอาหาร งบประมาณ 20,000 บาทและได้แรงงานจากชาวบ้านทุ่งทราย รวบงบประมาณทั้งหมด 50,000 บาท

  พ.ศ.2534 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.30 (พิเศษ) งบประมาณ 60,000 บาท

  พ.ศ.2536 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ่อน้ำตื้นแบบกรมอนามัย งบประมาณ

   17,000 บาท

                  พ.ศ.2537 ศูนย์ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ชุดเจาะ 002 จังหวัดลำปาง ได้เจาะน้ำบ่อบาดาลในโรงเรียนจำนวน 1 บ่อ มีวามลึก 94 ฟุต

                  30 พ.ค. 2538 นายโยธิน จันทราภรณ์ ครูใหญ่ ได้ลาออกจากราชการ สปจ.เชียงรายได้แต่งตั้ง นายณรงค์ ไชยมงคล รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2538 ถึง 10 ตุลาคม 2538

                  11 ต.ค. 2538 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งนายอัครเดช ยมภักดีดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านทุ่งทราย

                  พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน และจัดสร้างห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาปละห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์รวม 3 ห้อง

                  11 มี.ค. 2540 ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29วงเงิน 1,687,268 บาท ขนาด 4 ห้องเรียน

                  30 ธ.ค. 2540 ได้รับอนุมัติให้ผู้บริหารโรงเรียน ดำรงตำแหน่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

                  พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4 ที่นั่งงบประมาณ 111,000 บาท

                  11 พ.ค.2542 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านทุ่งทรายเป็น โรงเรียนอนุบาลเวียง โดยคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำตำบลเวียง

  1 ตุลาคม 2545 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้แต่งตั้ง นางณัฎฐรัศมิ์    ศรีวันายน   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเวียง และย้ายนายอัครเดช  ยมภักดี ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ

                  ในปีงบประมาณ 2545 ได้รับจัดสรรจากภาครัฐให้ดำเนินการก่อสร้างส้วม สปช./ จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง

                  ในปีการศึกษา 2546 โดยนางณัฎฐรัศมิ์   ศรีวัฒนายน   และ   คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ผู้นำชุมชน   ได้ร่วมกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าพัฒนาโรงเรียน   ประสานงานของบประมาณได้พัฒนาโรงเรียนดังนี้

  -                   ย้ายปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ จากอาคารเรียน สปช.103/26 มาอาคาร ชร.01 โดยปรับปรุงทาสีห้อง ปูพื้นกระเบื้อง ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ซึ่งชำรุดใช้การไม่ได้เป็นเงิน 35,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณต้นสังกัด

  -                   ย้ายปรับปรุงดัดแปลงห้องอนุบาล 1 – 2  ให้ได้มาตรฐานตามระบบของสถานศึกษา

  -                   ได้ดัดแปลง โบกฉาบ ก่ออิฐบล็อค ตกแต่ง ห้องพัสดุขนาด 3 x 4 เมตร จำนวน 1 ห้องเป็นเงิน 9,500 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  -                   ได้จัดทำปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียน ให้อยู่ในสภาพใช้การได้เป็นเงิน 4,500บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  -                   ได้จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาซึ่งชำรุดใช้การไม่ได้ โดยคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันจัดซื้อคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ จำนวน 1        ชุด เป็นเงิน 48,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  -                   นายนฤเบศร์ – นางอำพันธ์ ไชยมงคล ,นายสุรินทร์ – นางภิมรพรรณ  คุ้มพงษ์พันธ์,นางวันทนา   ยงยืน,นางจุไรรัตน์ ธนะสมบัติ ,นางวิจิตรา จินตเกษกรรม ได้ร่วมบริจาคจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดทำประตูฟุตบอลโครงเหล็ก 2 ที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และบริการชุมชน คิดเป็นเงิน 4,000 บาท โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  -                   16 มกราคม 2547 คณะครูได้ร่วมบริจาคเงินจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 7 หลัง ราคาหลังละ 1,650 บาท รวมเป็นเงิน 11,550 บาทโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  -                   ในระหว่างวันที่18- 20 สิงหาคม 2546 คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาจากบริษัทเอกวัฒนะ จำนวน 4 ท่านได้มาประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนรอบแรก 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินทุกระดับอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

  -                   30  กรกฎาคม  2547  คณะครู  บุคลากร  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้ร่วมบริจาคเงิน

  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการบริหารจัดการงานธุรการ- งานพัฒนาบุคลากร  จำนวน  1 ชุด  เป็นเงิน  20,000  บาท  เครื่องสำเนาเอกสารและปริ้นส์เตอร์  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  5,900  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

  -                   1  ตุลาคม  2547  ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลเวียง เป็น โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย

  พัฒนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน  ลงวันที่  9  ตุลาคม  2547  โดยนายอดิศัย  โพธารามิก  รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  -                   3  เมษายน  2548  บริษัทสามารถคอมมิวนิเคชั่นเซอร์วิส  จำกัด  ได้นำวัสดุ- อุปกรณ์การติดตั้งจาน

  ดาวเทียมของกระทรวงศึกษาธิการ  ประกอบด้วย  Block  Up Convertor 1  Watt  LNB  จำนวน 1  ชุด    Professional  Serial  IPX  -  5100  จำนวน  1  ชุด  Ferroevvotant  Transfermer   “ Leenies  F  500 “  จำนวน  1  ชุด  นำมอบแก่โรงเรียน  และในวันที่  5  กรกฎาคม  2548  ได้นำส่งอุปกรณ์ต่อไปนี้  คือ  Switch  D – Link 5  Port  จำนวน  1  ชุด  Payphone  Gateway  Audio  Code  MP  102  จำนวน  1  ชุด  Telephone  Panasonic  KX – TS  500  MX  จำนวน  1  ชุด  มอบและติดตั้งระบบสามารถใช้การได้แก่ความมั่นคงทางสภาพไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร

  -                   20  กรกฎาคม  2548  มูลนิธิทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา  ได้รับมอบหมาย

  บริษัทชาร์ป  เทพนคร  จำกัด  นำวัสดุสื่ออุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์  จำนวน  1  ชุด  เครื่องรับและแปลงสัญญาณดาวเทียม (IRD)  จำนวน  6  เครื่อง  สมาร์ทการ์ด  จำนวน 6  ใบ  เครื่องรับโทรทัศน์สีจำนวนขนาด 21  นิ้ว  จำนวน  12  เครื่อง  สายสัญญาณ  RC 6  จำนวน  1  ม้วน  อุปกรณ์การติดตั้ง  จำนวน  1  ชุด  นำมอบแก่โรงเรียนตามหนังสือที่  มศทท. 407 / 2548  ลงวันที่  27  มิถุนายน  2548  โดยนายวิเวช  แจ่มทวี  รองเลขาธิการ  ทำการแทนเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ปัจจุบันโรงเรียนได้มอบหมายให้  นายวิศรุต  ธนะสมบัติ  นายสุรินทร์      คุ้มพงษ์พันธ์  นายเสงี่ยม  อินต๊ะเสน  ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและใช้งานได้ตามปกติ

  -                   31  กรกฎาคม  2548 – 6  สิงหาคม  2548  คณะครู  อาจารย์  บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้

  ร่วมมือกันจัดหางบประมาณปรับปรุงสภาพอาคารเรียน  ชร.01  และอาคารประกอบ  โดยการทาสีปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียนให้ร่มรื่น  สะอาด  น่าอยู่และมีความสวยงาม

  -                   ปี  พ.ศ   2551    นายสุรัตน์    วงศ์นภาไพศาล    สมาชิกเทศบาลตำบลเวียง และเป็นคณะกรรมการ

  สถานศึกษาของโรงเรียน   ได้ประสานงานองค์กรเอกชนนำเครื่องเล่นสนาม  และชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะการอ่าน   มูลค่า  150,000    บาทมอบเป็นสมบัติของโรงเรียน

            ในปี  พ.ศ     2552   ได้ดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนดังนี้

             -        พฤษภาคม  2552  ดำเนินการต่อเติมชายคาอาคารเรียน  ชร.  01   กว้าง   4    เมตร   ความยาว   36    เมตร   งบประมาณ   45,000     บาท

            -        พฤษภาคม  2552  ดำเนินการปรับปรุง  ต่อเติมชายคาอาคารเรียน   สปช.103/26  สำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1,2   งบประมาณ    38,000   บาท

           -        กรกฏาคม  2552  ดัดแปลง  ต่อเติม  อาคารเอนกประสงค์  สปช.  202/26   เป็นห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธ์    4.5   x  4.5   เมตร    จำนวน   1    ห้อง  งบประมาณ    35,000   บาท

           -       กันยายน   2552   ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องสมุด    ห้องนาฏศิลป์   อาคาร ชร 01   พื้นที่    108         ตารางเมตร   งบประมาณ   40,800  .-   บาท  และอาคารชั่วคราวห้องภาษาไทยพื้นที่    30     ตารางเมตร งบประมาณ     15,000.-   บาท

  -                   วันที่    26   พฤศจิกายน     2552     เริ่มดำเนินการก่อสร้างฐานรากอาคารเรียนอิ่มบุญ

                     1.  นางกรรณิกาณ์    ดีแก้ว  - นายชัยนาถ      ทองอำพัน   และครอบครัวบริจาควัสดุ  อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง    30,000  บาท  ( สามหมื่นบาท)

                     2.  คุณแม่สำเริง   ดีงาม – คุณพ่อสมพงษ์  ดีงามและครอบครัว   จังหวัดสมุทรปราการ บริจาคเงินสมทบดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอิ่มบุญ   140,000  บาท   (  หนึ่งแสนสี่หมื่นบาท)

                     3.  นายสกาด    มาลาจันทร์ และคณะจากแหลมฉบัง   บริจาคเงินสมทบทุนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอิ่มบุญ   54,000   บาท  ( ห้าหมื่นสี่พันบาท )

   

                   ในปีการศึกษา    2553   ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐาน ดังนี้

              -    เป็นโรงเรียนแกนนำทวิภาษา ( เครือข่ายโรงเรียนบ้านห้วยคุ )      เริ่มใช้หลักสูตร  แผนการสอนปีการศึกษา  2553  ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  และ  ชั้นอนุบาลศึกษาปีทื่  2

             -     เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณธรรมชั้นนำ ( จิตอาสา )  เครือข่ายโรงเรียนบ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)

             -     1  เมษายน   2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สพฐ.  จำนวนเงิน    565,960.-    บาท  (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาท  )จัดซื้อพัสดุคอมพิวเตอร์จาก  หจก. มิวนิคซัพพลาย   รับมอบพัสดุ  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน    1  เมษายน   2553  ดังนี้

                            1)     เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป    20    เครื่อง  เป็นเงิน  337,200 .-   บาท

                            2)     เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย            1    เครื่อง     เป็นเงิน   64,360.-    บาท

                            3)     เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง    2     เครื่อง เป็นเงิน    46,000 .-  บาท

                            4)     อุปกรณ์กระจายสัญญาณ         2    ชุด   เป็นเงิน   9,000  บาท

                                  5)    เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สำหรับเครือข่าย  1  เครื่อง   เป็นเงิน  12,000  บาท

                                  6)   เครื่องโปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ   1  เครื่อง   เป็นเงิน  28,000  บาท

                                  7)   เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องประมวลผลระดับสูง   1  เครื่อง  เป็นเงิน 1,800  บาท

                                  8)   เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องแม่ข่าย  1 เครื่อง  เป็นเงิน  8,500  บาท

                                  9)   โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย   1  ตัว   เป็นเงิน  1,200  บาท

                                  10)  เก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับครู  1  ตัว  เป็นเงิน  800  บาท

                                  11)  โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับนักเรียน   20  ตัว  เป็นเงิน  20,000  บาท

                                  12)  เก้าอี้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน    40  ตัว  เป็นเงิน  12,000  บาท

                                  13)  ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย   เป็นเงิน   25,100  บาท

                                                                                          รวมทั้งสิ้น                      565,960        บาท             

                   -     สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดสรรงบประมาณจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555  : SP2   แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัยโครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา  

                                    1. ที่  ศธ. 04046 / 359   ลงวันที่   21  มกราคม   2553  จัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  CL  20    เป็นเงิน    566,460.-  บาท  ( ห้าแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยหกสิบบาท )

                                    2.  ที่  ศธ. 04046 / ว. 6449  ลงวันที่   24  ธันวาคม  2553  จัดสรรระบบปฏิบัติการคอม     พิวเตอร์  License   0eo;o  23   เครื่อง   เป็นเงิน    49,220.-  บาท ( สี่หมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบบาท )

               -    เมษายน  2553   ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำ  ห้องส้วมสำหรับครู  -  บุคลากร  จำนวน 1   หลัง  3   ที่         ใช้งบประมาณ     35,000     บาท

              -     พฤษภาคม  2553  ดำเนินการปรับปรุงห้องครัว  โดยปูพื้นกระเบื้องและทาสี   ซ่อมแซมอาคารชำรุด

  งบประมาณ    15,000.-   บาท

             -     ประสานงานคุณนภัทร    ฐิติดำเดิง     บริษัท  ทรู  อินเทอร์เน็ด  จำกัด  ได้รับมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา  แบบเรียน   ตำราเรียน  สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้และเทคโนโลยีในโครงการทรูปลูกปัญญา ใน วันที่    13   ธันวาคม   2553   ดังนี้

                  1.1    เครื่องรับโทรทัศน์สี  ขนาด  29  นิ้ว      1  เครื่อง   

                  1.2    ตู้เก็บอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  จำนวน  1 หลัง

                  1.3    ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม      จำนวน  1 ชุด

                  1.4   สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ อบ.1- ป.3 จำนวน     3  ชุด

                  1.5   สื่อดิจิทัลเสริมการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้     จำนวน               3  ชุด

                  1.6    สื่อดิจิทัลเสริมการเรียนรู้ : หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   จำนวน    3  ชุด

                  1.7    อุปกรณ์แบบสัญญาณให้แปลงสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์     จำนวน  1  ชุด

                  1.8    สาย เอวี  สำหรับใช้เชื่อมต่อระบบสัญญาณภาพและเสียง

                  1.9    ค่าขนส่งจากกรุงเทพ ฯ มายังโรงเรียน

                              1.10    ค่าดำเนินการส่งมอบ ติดตั้ง

          รวมมูลค่าสินทรัพย์รับมอบเป็นเงิน    16,110.44    บาท ( หนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:00:24 น.

โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-9751 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: pragasit homesongchan โทรศัพท์: 0895562978 อีเมล์: tong679@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]