โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.    จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปฐมวัย (อนุบาล 1,2) และระดับประถม

                      ศึกษา ป.1-6 ให้แก่ประชาชนวัยเรียนในเขตบริการอย่างทั่วถึงเสมอภาค

                  2.   ส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  3.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถาจัดการศึกษา

                      ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  4.   พัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยเน้นการ

                      กระจายอำนาจและการมีส่วนร่วม

                  5.    ส่งเสริมการนำความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:00:24 น.

โรงเรียนอนุบาลทุ่งทรายพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5360-9751 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: pragasit homesongchan โทรศัพท์: 0895562978 อีเมล์: tong679@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]