โรงเรียนริมโขงวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ
  - จัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  - จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะ กระบวนการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์  สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นคนเก่ง คนดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  - ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม และพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
   
  เป้าประสงค์ 
  ๑. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน
  ๒. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
  ๓. นักเรียนทุกคน ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม และปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข
  ๔. โรงเรียนมีระบบการบริหาร และจัดการอย่างมีส่วนร่วม
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:58:55 น.

โรงเรียนริมโขงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5318-2494 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกศินีย์ อุดมพันธ์ โทรศัพท์: 0817063565 อีเมล์: kru_non@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]