โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีมารยาท รักความสามัคคี มีน้ำใจ  แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ก้าวทันเทคโนโลยีสู่อาเซียน  และสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:25:25 น.

โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0979671563 อีเมล์: songpeenong161.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายณัฐชัย มังคลาด โทรศัพท์: 0956764459 อีเมล์: ืnattachai715@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]