• อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่

                        1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  1.1 บังคับบัญชาครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

  1.2 วางแผนพัฒนาการศึกษาประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา      

  1.3 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

        การนิเทศและการวัดผลประเมินผล

  1.4 ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

  1.5 จัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษา

  1.6 บริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน

  1.7 วางแผนการบริหารงานบุคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วินัยและการรักษาวินัย

        การดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  1.8 จัดทำมาตรฐานและภาระงานของพนักงานครูและบุคลากรในการศึกษา ประเมินผลในการปฏิบัติงาน   ตามมาตรฐานของครู

        และบุคลากรทางการศึกษา

  1.9 ส่งเสริมสนับสนุนพนักงานครูและบุลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  1.10 ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

  1.11 จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา

  1.12 จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  1.13 เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป

  1.14 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  2. อำนาจหน้าที่ของครู

  2.1 อบรมสั่งสอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์

  2.2 แนะแนวการศึกษาและอาชีพที่เหมาะสมให้แก่ศิษย์

  2.3 พัฒนาและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของศิษย์

  2.4 ประเมินผลความเจริญก้าวหน้าของศิษย์

  2.5 อบรมคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และค่านิยมที่ดีงามให้แก่ศิษย์

  2.6 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานและสถานศึกษา ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติครูและจรรยาบรรณครู เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

        แก่ศิษย์

  2.7  ตรงต่อเวลา

  2.8 ปฏิบัติงาน ทำงานในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.9 ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของตน โดยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]