• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) เดิมเรียกชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลสถาน 1 (สถานราษฎร์ดรุณ-วิทย์)” ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2466โดยนายอำเภอ เป็นผู้จัดตั้ง ขณะนั้นโรงเรียนดำรงอยู่ด้วยเงินประชาบาล ตั้งอยู่บริเวณใกล้วัดสถานปัจจุบัน ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บริเวณโรงเรียนปัจจุบัน โดยก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ลุมาถึง พ.ศ.2499 จึงริเริ่มจัดสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป 1 ข โดยลงเสาเอกเสร็จเมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ.2499 ตามบันทึกสมุดหมายเหตุรายวัน ในขณะนั้นว่าได้นิมนต์พระมาทำพิธีสวดชัยมงคลคาถา ในพิธียกเสาเอกนี้ด้วย ราษฎรได้ช่วยกันสร้างในช่วงแรกหลังคามุงด้วยตองตึง จวบจนเดือนมิถุนายน 2499 จึงได้รับอนุมัติงบประมาณจากทางราชการ  50,000 บาท และราษฎรบริจาคสมทบอีก 37,216 บาท รวมใช้งบฯก่อสร้างทั้งสิ้น 87,216 บาท ขนาด 4 ห้องเรียน ชื่อว่า “อาคารราษฎร์ดรุณวิทย์การก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2500 ปัจจุบันอาคารหลังนี้ยังคงสภาพใช้การได้ดี  พ.ศ. 2541  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พิจารณาให้เป็นโรงเรียนอนุบาลตำบลสถาน โดยให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนอนุบาลสถาน “ ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม พ.ศ.  2541  เป็นต้นไป ประกาศเมื่อวันที่   18    กันยายน    2541    

  ปี  พ.ศ.  2544  โรงเรียนได้รับเลือกเข้าโครงการพัฒนาการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา   ตอนต้น  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ   และได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  15  เครื่อง  โดยมาติดตั้งและส่งมอบวันที่  20  เมษายน  2547

  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่บ้านสถาน หมู่ที่ 12 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเชียงของ 7 กิโลเมตร อยู่ห่างจากที่ทำการจังหวัด  121.25 กิโลเมตร ขนาดพื้นที่  มีพื้นที่ ทั้งสิ้น 21 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา แปลงที่ปลูกสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ มีพื้นที่    13   ไร่   1   งาน   36   ตารางวา  พื้นที่อีก  8 ไร่ 2 งาน   45 ตารางวา สร้างบ้านพักครูและปลูกสวนป่า

  การจัดการเรียนการสอน  เปิดสอน   3   ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และใช้เกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน พ.ศ.2541 เป็นคู่มือในการพัฒนา  ปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่  สพฐ  293/2551  ลงวันที่  11  กรกฎาคม พ.ศ.  2551  เรื่อง   ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ต่อมาคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลสถานได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนอนุบาลสถาน”เป็น  “โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)”  เมื่อ วันที่  13  ตุลาคม  2551
  ปี พ.ศ. 2559 อาคารเรียนแบบ 105ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 5 ห้องเรียน งบ.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) งบประมาณ 6,639,000 บาท สร้างเสร็จ 25 กันยายน พ.ศ.2561 ชื่อ“อาคารราษฎร์ดรุณวิทย์60
  พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับมัธยมศึกษา รอบที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]