• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กชายภควัติ  ไชยสิทธิ์    ประธานนักเรียน
  2. เด็กหญิงสลิลทิพย์   แพงพงา    รองประธาน
  3. เด็กหญิงธนิดา  บัวพันธ์    รองประธาน
  4. เด็กหญิงกรกนก  แสงศรีจัน    เหรัญญิก
  5. เด็กหญิงสิรินยา  ชัยสิทธื์    เหรัญญิก
  6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ยงยืน    ประชาสัมพันธ์
  7. เด็กหญิงรุ่งฤดี  หมั่นพัฒนาการ    ประชาสัมพันธ์
  8. เด็กชายวุฒิชัย   วังปิงชัย    ฝ่ายปกครอง
  9. เด็กหญิงปภาณิน   สมจิตร    ฝ่ายวิชาการ
  10. เด็กหญิงธราพิชญ์  วังเย็น    ฝ่ายวิชาการ
  11. เด็กหญิงอรณิชา  ธิวงค์    ฝ่ายปฏิคม
  12. เด็กหญิงกนกพร  กำจัด    ฝ่ายปฏิคม
  13. เด็กหญิงเมญาณี  เพ็ชร์รัตน์    ฝ่ายปฏิคม
  14. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  พระสุริยะทุ่ง    ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  15. เด็กหญิงพรรณภัทร  สมศักดิ์    ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  16. เด็กชายนพดล  สุวรรณทา    ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ
  17. เด็กหญิงปณิดา  ไชยสิทธิ์    กรรมการและเลขานุการ
  18. เด็กหญิงสุวนันท์  ต๊ะรังษี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]