• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545และ2551

  2. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 

  3. พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

  4. พระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551

  5. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]