• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (Mission)

  1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2.  จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนมีทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร

  3.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

  4.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5.  พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  6.  ส่งเสริมนักเรียนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพ

  7.  พัฒนาระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม

  8.  จัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีแสวงหาความรู้อย่างหลากหลาย

  9.  ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ด้านการประหยัด อดออม อ่อนน้อม ถ่อมตน

  เป้าประสงค์ (Objective)

       ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมและทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  แสวงหาความรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทักษะอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต  รักการออมทรัพย์เป็นนิจ พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]