• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  มาตรฐานที่1   ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ

  มาตรฐานที่2   ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดย คำนึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน

  มาตรฐานที่3   มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

  มาตรฐานที่4  พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง

  มาตรฐานที่5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

  มาตรฐานที่6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน

  มาตรฐานที่7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ

  มาตาฐานที่8  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

  มาตรฐานที่9   ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์

  มาตรฐานที่10 ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ในชุมชน

  มาตรฐานที่11 แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร ในการพัฒนา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-26 08:26:25 น.

โรงเรียนชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53655033 อีเมล์: chumchom1234@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวัลย์ ปินใจ โทรศัพท์: 0918517221 อีเมล์: Ladawan62@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]