• กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจโรงเรียน

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • กลยุทธ์

            จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ของโรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)  จึงกำหนด

  กลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จำนวน 4 กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้

            กลยุทธ์ที่ 1      การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

    กลยุทธ์ที่ 2      พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
            กลยุทธ์ที่ 3      สร้างโอกาสในการเข้าถึง บริการ การศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
                               และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 4      เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

   

  ด้านคุณภาพผู้เรียน

  1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา

  3. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี

  4. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายของสถานศึกษา

            5. ผู้เรียน อ่านออก เขียนได้ทุกคน

  ด้านการบริหารงานบุคคล

  1. บริหารแบบการมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล

            2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครู บุคลากร และผู้บริหาร

            3. การบริหารงานบุคคลที่ดี จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

  ด้านการบริหารงบประมาณ

            1. การจัดสรรงบประมาณยึดข้อมูล และความต้องการจำเป็น

            2. การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-02 05:43:03 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพโรจน์ โพธิหย่า
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรทิพย์ ชวมงคลสวัสดิ์

 • นางสาววราภรณ์ ส่องแสงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,050
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5379-1358 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววราภรณ์ ส่องแสง โทรศัพท์: 0909136933 อีเมล์: dsswaraporn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]