โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                    โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 จัดการเรียนการสอนตาม       หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดิมนักเรียน โรงเรียนนี้ไปเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้านน้ำม้า ต่อมา ได้รับอนุมัติจากทางราชการให้จัดตั้ง โรงเรียนขึ้นใหม่ในหมู่บ้าน  โดยทางหมู่บ้านได้จัดหาที่ดิน วัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้างตลอดจนโต๊ะ ม้านั่งนักเรียน ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  ขนาด 3 ห้องเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด สร้างเสร็จและเปิดเรียนได้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 และมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนดังนี้

  • นายทองหล่อ                 เทพทา                   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ.2514-2517
  • นายโกสีย์                       จันทวิมล                รักษาการในตำแหน่งฯ                      พ.ศ.2517-2518
  • นายรัศมี                          คล้ายทอง              ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ.2519-2524
  • นายโยธิน                       จันทราภรณ์            ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ.2524-2525
  • นายเสรี                           บริบูรณ์                  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ.2525-2525
  • นายทองใบ                     คำดี                       ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               พ.ศ.2525-2544
  • นายวิษณุ                        ศิริเวช                    ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่               พ.ศ.2544-2554
  • นายสมยศ                       วรพัฒน์                  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                พ.ศ.2554-2559
  • นายวัลลภ                       ตลับทอง                ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ                พ.ศ.2559-ปัจจุบัน

                     ที่ดินของโรงเรียนปัจุบันมีเนื้อที่จำนวน 11 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวาตามหลักฐานโฉนดที่ดิน (น.ส.4 จ.) เลขที่ 8212 เล่มที่ 83 หน้า 12 และโรงเรียนได้พัฒนามาตามลำดับดังนี้พ.ศ. 2517

                     ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญใต้ถุนสูงขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท

                     พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก. (ตึก) ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 240,000 บาท

                     พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างส้วมแบบ 014 ขนาด  5 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 20,000 บาท (รื้อถอน)

                     พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 450,000 บาท และได้รับอนุมัติให้ขยายชั้นเรียนจากชั้น ป.1 ถึง ป.4 และ ป. 1 ถึง ป.5 และ ป.6 ในปีถัดไป

                     พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ ชร.08 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท

                     พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601 ขนาด 3 ที่นั่งจำนวน 1 หลัง งบประมาณ 26,550 บาท

                     ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 10,000 บาท  (รื้อถอน)

                     พ.ศ. 2528 ได้รับอนุมัติและอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ขาด 3 ห้องเรียนและได้นำวัสดุมาก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

                     ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด (3 ถัง) งบประมาณ 350,000 บาท

                     พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างส้วมแบบ สปช.601/26 ขนาด 2 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท

                     พ.ศ. 2533 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ รพช. (ประจำอำเภอเชียงของ) จัดถังปูนฉาบจำนวน 5 ถัง โดยขอแรงงานในหมู่บ้านสมทบ รวมค่าใช้จ่ายงบจากทางราชการคิดเป็นเงิน 5,000 บาท

                     พ.ศ. 2535 คณะกรรมการศึกษาร่วมกับศิษย์เก่า จัดผ้าป่าสามัคคีและนำเงินที่ได้มาจัดสร้างที่แปรงฟันนักเรียนจำนวน 1 ที่หมดเงินประมาณ 5,000 บาท

                     พ.ศ. 2536 เปิดชั้นเรียนจากชั้นเด็กเล็กเป็นชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2  ตามลำดับ

                     พ.ศ. 2539 ได้รับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (ตราดอกบัว) จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย

                           - ได้รับงบประมาณจำนวน 77,000 บาทเพื่อปรังปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดให้เป็นปัจจุบัน

                           - สร้างส้วมสำหรับนักเรียนอนุบาลจำนวน 3 ที่นั่ง โดยความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ในปีการศึกษา 2539-2540 คิดเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท

                           - พ.ศ. 2540 เป็นโรงเรียนในโครงการปฎิรูปการศึกษา

                           - พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณจำนวน   45,000   บาท จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 1 ห้อง และได้รับงบประมาณ 15,000 บาท สร้างลานเอนกประสงค์ จำนวน 1 ที่

                           - พ.ศ. 2542  ประชาชนในหมู่บ้านช่วยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบอื่น ๆ ขนาด 2 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง  ปัจจุบันใช้เป็นห้องพักครูและห้องธุรการ

                           - พ.ศ. 2543  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  20,000  บาทเปลี่ยนหลังคาห้องสมุดจากสังกะสีเป็นกระเบื้องลอนคู่

                           - พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 38,800 บาทในการซ่อมแซมห้องส้วมและ             ปรับปรุงห้องสมุดโดยทำฝ้าเพดาน

                           - ปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวโดยการทาสีเจาะทะลุห้องใช้เป็นห้องสำนักงาน ด้วยเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและราษฏรบ้านเชียงคาน  เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาทและปูพื้นกระเบื้องอาคารสำนักงานเป็นเงิน 18,870 บาท

                           - พ.ศ.2546 ปรับปรุงรั้วด้านหน้าโรงเรียนใช้งบประมาณ 14,000 บาท

                           - พ.ศ.2547 ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์สร้างที่ประกอบอาหารใช้งบประมาณ 67,353 บาท

                           - พ.ศ.2548 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เป็นเงิน 57,207 บาท

                           - พ.ศ.2550  สร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ ความกว้าง 4  เมตร ความยาว 260 เมตร ด้วยเงินบริจาคจากศิษย์เก่าและราษฏรบ้านเชียงคาน เป็นเงินทั้งสิ้น  176,920 บาท

                     ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเชียงคาน(ราษฏร์ประสานมิตร) มีนักเรียนจำนวน 71 คนชาย 37 คนหญิง 34  คน บุคลากร 7 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู 3 คน ครูจ้างสอน จำนวน 3 คน ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายวัลลภ  ตลับทอง    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฏร์ประสานมิตร)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:24:58 น.

โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: chiangkhan292@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]