โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •           1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

            2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำวิถีประชาธิปไตย

            3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยี รักการเรียนรู้

            4. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพครู

            5. ส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            6. พัฒนาอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            7. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 11:24:58 น.

โรงเรียนบ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-5319-5258 อีเมล์: chiangkhan292@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราธิป หงษ์คำ โทรศัพท์: 088-5762817 อีเมล์: narathiphk007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]