โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานระดับชาติ
  4. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  และรู้จักรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติไทย
  5. พัฒนาทักษะด้านกีฬาให้แก่นักเรียนทุกคน  และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถให้ประสบผลสำเร็จตามศักยภาพของตนเอง  
  6. พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  7. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:13 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053160010 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: คะนึงนิจ ปันทะยม โทรศัพท์: 0895560044 อีเมล์: nunit_kru@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]