โรงเรียนบ้านน้ำม้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
  3. จัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
  4. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  5. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:05:42 น.

โรงเรียนบ้านน้ำม้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053195256 อีเมล์: namma_35@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเยาวเรศ สุดชาติ โทรศัพท์: 0810332514 อีเมล์: res112512@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]