โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

         โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตั้งอยู่เลขที่ 189 หมู่ที่ 14  ถนน เทิง– เชียงของ  ตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  รหัสไปรษณีย์  57140   โทรศัพท์   0-5319-2319โทรสาร - e-mail    website :URL   http://bansridonchai.ac.th/

   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4เปิดสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีเขตพื้นที่บริการ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านศรีดอนชัย  หมู่ 7 บ้านศรีชัยมงคล  หมู่ 12 บ้านศรีมงคล หมู่ 14  และบ้านศรีดอนชัย หมู่ 15  สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นอกจาก 4 หมู่บ้านแล้ว  มีนักเรียนจากโรงเรียน บ้านทุ่งซางดงหลวง หมู่ 4 โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ หมู่ 10 และโรงเรียนบ้านตองม่วงชุม ตำบลครึ่ง

      ด้านชุมชนหมู่บ้านศรีดอนชัย เป็นหมู่บ้านที่ประชากรหนาแน่น ปัจจุบันแยกเป็น 4 หมู่บ้าน

  คือ บ้านศรีดอนชัยหมู่  7 บ้านศรีดอนชัยหมู่ 15 บ้านศรีชัยมงคล  หมู่  12 และบ้านศรีมงคล       หมู่ 14มีประชากรประมาณ  2,054คน ประชากรเป็นชนเผ่าไทลื้อที่อพยพ  มาจาก สิบสองปันนา  มาตั้งรกรากอยู่เป็นเวลาช้านานแล้ว  มีการใช้ภาษาไทลื้อในการสื่อสารกัน  การศึกษาของประชากรส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  นับถือศาสนาพุทธ  มีอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลัก     เช่น  ทำนา  ทำไร่  ทำสวนผลไม้ต่าง ๆ งานอดิเรก  ได้แก่  การทอผ้า การทำไม้กวาดดอกหญ้า       ไม้กวาดทางมะพร้าว งานสาน เป็นต้น   ด้านเศรษฐกิจ ประชากรมีความเป็นอยู่ดี   ขยันทำมาหากิน  ปลอดจากสิ่งเสพติด  มีการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีไทลื้อ  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไทลื้อมาช้านาน

  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 6ประกอบอาชีพ  ทำนา  ประมาณร้อยละ 80นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 99 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ย        ต่อคนต่อปี 33,000บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 3 คน  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน  โรงเรียนอยู่ใกล้วัดได้รับการสนับสนุน จากเจ้าอาวาสเป็นอย่างดี   แต่อยู่ห่างจากแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญโดยเฉพาะนักเรียน  ระดับช่วงชั้นที่  3  ควรได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกมากขึ้น  โรงเรียน            มีปัญหาการนำนักเรียนไปศึกษา  นอกสถานที่  เพราะ มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณใน การเดินทาง  เวลา  เป็นต้น

          1.2โครงสร้างการบริหาร/ภารกิจ

  ข้อมูลด้านการบริหาร มีผู้บริหารสถานศึกษา คือ นายศุภเดช ไปรเวทย์ วุฒิการศึกษาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย ตั้งแต่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555จนถึงปัจจุบัน 

  ประวัติโดยย่อ  ปรัชญา  คำขวัญและวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย  ตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ ชร.1055   หนังสือสำคัญสำหรับ  ที่หลวง นส.3 ก เลขที่707 เลขที่ดิน 154 บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14  ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  ระวาง 5049เนื้อที่ตามหนังสือสำคัญ 31 ไร่ - งาน  76  ตารางวา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 4

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ. 2500 ปรัชญาของโรงเรียน  “เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชุมชน”  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-06-25 14:11:00 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศุภเดช ไปรเวทย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนฤมล จินะราช

 • นางสาวราตรี วงค์ชัย

 • ประกาศ รับสมัครนักเรียน 2561
 • ประกาศ..
  การรับสมัครนักเรียน
  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

  ปีการศึกษา 2563

  ระดับก่อนประถมศึกษา     รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 31  มีนาคม 2563 ถึง                                     วันที่  16  พฤาภาคม 2563                   

  ระดับประถมศึกษาปีที่ 1     รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม  2563 ถึง วันที่ 16                                            พฤษภาคม 2563
  ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1       รับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 31 มีนาคม  2563 ถึงวันที่ 16                                            พฤษภาคม 2563
   
  เอกสารประกอบการสมัคร     
  1. สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/นักเรียน/ ผู้ปกครอง       สำเนา 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา/มารดา/นักเรียน/ ผู้ปกครอง         สำเนา 1 ชุด
  3. สำเนาสูติบัตร                                                                     สำเนา 1 ชุด
  4. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล บิดา/มารดา/นักเรียน       สำเนา 1 ชุด
  5.  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 
      **สำหรับนักเรียนสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

   

   สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,293
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192319 อีเมล์: sridonchaischool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภารัตน์ มาเมืองกล โทรศัพท์: 0850205156 อีเมล์: niparat10@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]