• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  พันธกิจ

  1. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามมาตรฐานการศึกษา

  2. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

  3. จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  4. ส่งเสริมการกีฬาและพัฒนาสุขภาพนักเรียน

  5. พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  เป้าหมาย

  1.นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ร้อยละ 4

  2. นักเรียนมีคุณธรรม ความสำนึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  3. นักเรียนมีสุนทรีภาพทางด้านกีฬาและสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

  4. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

  5. โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง องค์กรชุมชน ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียน ให้มีผลงานทางวิชาการ โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  6. นักเรียนมีความพร้อมและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประชาคมอาเซียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:03:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192599 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางนิภาพรรณ คำลือ โทรศัพท์: 0861895796 อีเมล์: tom.niphaphan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]