โรงเรียนบ้านเขียะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านเขียะ  เดิมมีชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลบ้านเขียะ  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480  นายอินปั๋น ไชยชาย  เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2498  นายสำเภา  ชำนาญ  ผู้บริหารโรงเรียนคนที่ 8  ได้จับจองที่ดินของโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก  1  แปลง  จึงได้ย้ายโรงเรียนและสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินแปลงนี้  ในปี พ.ศ. 2505  สภาพบริเวณและอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านเขียะมีที่ดิน 2 แปลงดังนี้

            แปลงที่ 1 มีบ้านพักครูอยู่ 1 หลัง  มีเนื้อที่  3  ไร่  1  งาน  10  ตะรางวา

            แปลงที่  2 เป็นที่ตั้งอาคารเรียน  บ้านพักครู  อาคารประกอบอื่น ๆ ในปัจจุบัน  มีเนื้อที่  21  ไร่  2 งาน  12  ตารางวา  รวมโรงเรียนมีเนื้อที่  24  ไร่  3  งาน  22  ตารางวา

  การเรียนการสอน

  1.       ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 – 2520  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4

  2.       พ.ศ. 2521  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2520  ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

  3.       พ.ศ.2530  ได้รับการอนุมัติให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

  4.       พ.ศ.2534  ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นชั้นอนุบาล 1 และ 2

  5.       พ.ศ.2540  ได้รับการอนุมัติให้เปิดชั้นอนุบาล  3  ขวบ

  6.       พ.ศ. 2541  นกเลิกชั้นอนุบาล 3  ขวบ  เปิดสอนแต่ชั้นอนุบาล 1 และ 2  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนายน้อย  เกตุสิงห์น้อย  เป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  สิ่งปลูกสร้าง

            1. พ.ศ.2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง  ราคา  30,000  บาท

            2. พ.ศ.2520  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ 017  ขนาด 8 ห้องเรียนจำนวน  1  หลัง  ราคา  460,000  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบ ชร.03 จำนวน 1 หลัง ขนาด  2  ห้องนอน  ราคา  100,000  บาท  สร้างส้วมแบบ 401  ขนาด 5 ที่นั่ง  จำนวน 1 หลัง ราคา   20,000  บาท

            3. พ.ศ.2523  ได้รับงบประมาณสร้างบ่อเลี้ยงปลา 1 บ่อ ราคา  178,560  บาท        

  4. พ.ศ.2524  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ ชร.08  จำนวน 1 หลัง  ราคา  210,000  บาท

            5. พ.ศ.2526  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมแบบ สปช.601  ขนาด  3 ที่นั่ง  จำนวน 1  หลัง  ราคา  37,500  บาท

            6. พ.ศ.2529  ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน 1 ชุด ( 3 ถัง) ราคา 35,000 บาท

            7. พ.ศ.2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29  จำนวน  1  หลังขนาด 4 ห้องเรียน ราคา  1,639,000  บาท  พ.ศ. 2542  ได้รับงบประมาณจากรัฐต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้องเรียน ราคา 91,000  บาท

            8. พ.ศ.2540  จัดหางบประมาณสร้างส้วมแบบสร้างเองขนาด  4  ที่นั่ง  ราคา  55,000  บาท โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล  ครู  และชาวบ้าน

            9. พ.ศ.2541 ได้จัดหางบประมาณสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน  ขนาดกว้าง 3.80 เมตร ยาว 280  เมตร  หนา 0.15  เมตร  ราคา  150,000  บาท  โดยขอรับบริจาคงบประมาณ วัสดุก่อสร้างและแรงงานจากชาวบ้าน 2  หมู่บ้าน

            10. พ.ศ. 2541  นายถาวร  สิทธิศักดิ์  สร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์ให้ 1 หลัง ราคา 31,000 บาท

            11. พ.ศ.2542  ได้จัดหางบประมาณสร้างฐานและเสาธงชาติ ราคา   11,000  บาท

            12. พ.ศ.2542  ได้จัดหางบประมาณติดเพดานห้องอนุบาล 1 และ 2 ราคา  8,000  บาท

            13. พ.ศ.2542  ได้จัดหางบประมาณเทคอนกรีตถนนเข้าสู่อาคารและเชื่อมต่ออาคาร  เทลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน สปช.105/29  ราคา  45,000  บาท

            14. พ.ศ.2542  หางบประมาณปูกระเบื้องเซรามิคพื้นห้องสมุด ราคา  11,000  บาท

            15. พ.ศ.2544  ปูกระเบื้องเซรามิคพื้นห้องพักครู 1 ห้อง  ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง ราคา  25,000 บาท  สร้างห้องพัสดุอีก  1 ห้อง  ราคา  35,000  บาท

            16. พ.ศ.2544  จัดหาดินถมสนามโรงเรียนทั้งหมดและทำถนนภายในโรงเรียนจากหน้าอาคารเรียน สปช.105/29  ถึงประตูรั้วด้านทิศเหนือ  จำนวน  15,000  ดั๊ม  คิดเป็นเงิน  150,000  บาท

            17. พ.ศ.2545  ทำการปรับสนามโรงเรียนทั้งหมดโดยการปรับ บด อัด เกรด ด้วยรถแทรกเตอร์ รถอัดบดถนน ราคา  27,500  บาท  งบประมาณได้จากการบริจาคจากคณะครู  และชาวบ้าน

            18. พ.ศ.2545  พ่อสำเภา  แม่สุมาลี  ชำนาญ  พร้อมบุตรทุกคน  ได้สร้างอาคารกองอำนวยการบริจาคให้ทางโรงเรียนจำนวน  1  หลัง  ราคา  123,800  บาท

            19. พ.ศ.2546  จัดหางบประมาณเอง  ซื้อเสาไฟฟ้าคอนกรีต  เดินสายเมนภายในโรงเรียนจำนวน 3 ต้น ราคา  2,400  บาท

            20. พ.ศ.2546  จัดหางบประมาณเอง  ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์เป็นห้องเก็บพัสดุ  จำนวน 1 ห้อง กว้าง  3.50  เมตร  ยาว  8  เมตร  ราคา  45,000  บาท

            21. พ.ศ.2546  จัดหางบประมาณจัดทำที่ดื่มน้ำนักเรียนแบบถาวร  จำนวน 2 จุด เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท

            22. พ.ศ.2549  ต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/29  ชั้นล่างเป็นห้องกิจกรรมอบรม  ประชุม  สัมมนา ราคา  120,000  บาท

            23. พ.ศ.2549  สร้างโรงเก็บรถขนาด  7  ห้อง  เสาปูน โครงไม้  หลังคากระเบื้อง ราคา  

  24,528 บาท

            24. พ.ศ.2549  สร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือยาว  120  เมตร  แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคา 53,650  บาท

            25. พ.ศ.2550  สร้างสนามตะกร้อคอนกรีตเสริมเหล็ก  1  สนาม  สนามวอลเล่ย์บอล คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สนาม แบบถาวรมาตรฐาน  ส้วมขนาด  4  ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชายจำนวน  8  ช่อง  ซุ้มประตูโรงเรียน  ซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์  สนามเด็กเล่นโดยงบประมาณ วัสดุ  อุปกรณ์ แรงงาน  จากครู คณะกรรมการสถานศึกษา  ชาวบ้าน และเงินจัดผ้าป่าสามัคคี

            26. พ.ศ.2552 สร้างเรือนเพาะชำ  1  หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:06:32 น.

โรงเรียนบ้านเขียะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 053192156 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพ ชำนาญ โทรศัพท์: 0818823319 อีเมล์: suphabchamnan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]