โรงเรียนบ้านหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

            โรงเรียนบ้านหวายเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๒ ที่วัดบ้านหวาย ต่อมาได้ย้ายออกไปตั้งอยู่ในที่ดินติดกับวัดซึ่งเป็นที่ประชาชนบริจาคให้มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๒ งาน ๘๕ ตารางวา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็นอาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร

   ปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการจำนวนเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป.๑ ข ขนาด ๓ ห้องเรียน โดยมีราษฎรในหมู่บ้านบริจาควัสดุจำพวก ไม้แปรรูปสมทบการก่อสร้างด้วย เปิดสอน ป. ๑–ป. ๔ มีครูจำนวน ๓ คน นักเรียน ๒๑๘ คน (ปัจจุบันใช้เป็นที่เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำหมู่บ้านและที่ตั้งบ้านพักครูจำนวน๒ หลัง)

            ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จำนวนเงิน ๔๓๙,๐๐๐ บาท  (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบชร.๐๒ ขนาด ๔ ห้องเรียนซึ่งได้มีการย้ายโรงเรียนออกไปตั้งในที่ดินแห่งใหม่ซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของที่โรงเรียนเดิมและหมู่บ้านโดยราษฎรได้จัดหาที่ดิน  แห่งใหม่นี้ให้ เนื้อที่ ๑๕ ไร่ และในปีเดียวกันทางบ้านม่วงเจ็ดต้น หมู่ที่ ๙ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งได้แยกหมู่บ้านจากบ้านหวายไปตั้งใหม่ มีความคิดที่จะแยกโรงเรียนไปตั้งใหม่เป็นของตนเอง อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านโดยจัดหาที่ดินให้ ๑๒ ไร่ เศษ แต่ทางราชการไม่อนุญาตให้ตั้ง ปัจจุบันที่ดินแห่งนี้จึงได้ใช้เป็นแปลงที่ทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของโรงเรียน

  ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ๔ ห้อง อาคาร ชร.๐๒เนื่องจากมีเด็กเพิ่มมากขึ้น 

  ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบชร.๐๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง

  เป็นเงินจำนวน ๕๒๙,๕๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ.๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๒/๒๕๒๖  ขนาด ๓ ห้องเรียน ค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๕๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ.๒๕๓๙ โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาและนำโรงเรียนบ้าน

  ร่องห้ามาเรียนรวมกับโรงเรียนบ้านหวาย

            ปี พ.ศ.๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/ ๒๙ ด้วยงบประมาณ ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากการนำเสนอโครงการพัฒนาลำน้ำห้วยหวายผ่านธนาคารกสิกรไทย จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ภายใต้ชื่อโครงการน้ำใสทั่วไทย ดุจน้ำพระทัยพระราชินี โดยดำเนินการเป็นหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน 

            ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  จัดสร้างเตาเผาขยะ งบประมาณ ๖,๐๐๐  บาท (หกพันบาทถ้วน) จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย และมีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหวายได้ร่วมกันสร้างส้วม ๔ ที่นั่ง บริจาคให้เป็นสมบัติของโรงเรียน งบประมาณ ๔๕,๐๐๐  บาท และในปีนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔  โดยคณะอนุกรรมการเขตพื้นที่ได้แจ้งยกเลิกโรงเรียนบ้านร่องห้า

            ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับงบประมาณจากงานผ้าป่าศิษย์เก่า ๖๐,๐๐๐  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาสีอาคารเรียน จำนวน ๒ หลัง ได้รับงบประมาณซ่อมแซมราวระเบียงอาคารเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาท)จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ และได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และได้รับบริจาคปูนซีเมนต์ จากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด มหาชน จำนวน ๕ ตัน

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคุณแสงเดือน ตั้งกิจเจริญชัยและคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหวายในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ ชุด เครื่องฉายโปรเจคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ชั้นวางเอกสารสำหรับห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ ๑๐๘,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ก่อสร้างศาลาที่พักผ่อน จำนวน ๑ หลัง โดยคุณครูจิตรา จักรสมศักดิ์พร้อมครอบครัว งบประมาณ ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารโรงน้ำดื่มสะอาดพร้อมเครื่องกรองน้ำสำหรับนักเรียน โดยมูลนิธิเพื่อชีวิตที่กว่า องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยซ้อ ครอบครัวคุณครูกาบแก้ว รวมจิต คุณครูพุธดี – คุณครูอินทัศน์

  ชุมภูสม พ่อหลวงประดิษฐ์ ขันทะ และราษฎรในเขตบริการของโรงเรียน งบประมาณ ทั้งสิ้น ๑๔๗,๘๖๒ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยหกสิบสองบาท)และก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระพุทธรูป โดยคุณธีระเทพ- คุณครูอัญชรี ไชยสถิตวานิช และครอบครัว งบประมาณ ๑๗,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ใช้เงินงบประมาณในการจัดสร้างที่นั่งหน้าระเบียงอาคารเรียน และจัดทำอ่างชะล้างและปรับปรุงห้องส้วมใต้อาคารเรียนระดับมัธยมศึกษา

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับเมตตาจากพระมหาสมสิน วุฒิธมฺโม พระวัดเขียะ สร้างอาคารบ้านคุณธรรม จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) แทนอาคารอเนกประสงค์ แบบ ชร.๑๐๗

  ที่ชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้การมานาน

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณในการเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน ๒ หลัง ได้แก่ อาคารสำนักงาน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และอาคารเรียน แบบ ชร.๐๑๗ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบประมาณเปลี่ยนพื้นระเบียงอาคาร ชร.๐๑๗ ชั้นบน งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับบริจาคเงินจากคุณแสงเดือน ตั้งกิจเจริญชัยและคณะ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อให้โรงเรียนใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียน

  บ้านหวาย ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ชุด CL๑๐ งบประมาณ ๓๓๖,๘๐๐ บาท

  (สามแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และเครื่องรับโทรทัศน์จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  จำนวน ๑๘ เครื่อง และงบประมาณสร้างร่องระบายน้ำข้างสนามกีฬา งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สำหรับนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑๖ เครื่อง และได้รับบริจาควัสดุ อุปกรณ์กีฬา และถังน้ำเย็นสำหรับนักเรียนรวมมูลค่า ๖๗,๐๐๐ บาท (หกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

           

             โรงเรียนบ้านหวาย เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา หรือโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี อำเภอเชียงของ และเป็นโรงเรียนมาเรียนรวม (บ้านร่องห้ามาเรียนรวม และประกาศยกเลิกโรงเรียนบ้านร่องห้า ในปี พ.ศ.๒๕๔๘) ตั้งอยู่ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเวียงเดิม ตำบลศรีดอนชัย อำเภอ

  เชียงของ จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์  ๕๗๑๔๐ อยู่ในศูนย์ครือข่ายการศึกษาตำบลศรีดอนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ มี จำนวน โรงเรียนทั้งหมด ๖ โรงเรียน ได้แก่

  ๑.   โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย                  ๒.  โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ 

  ๓.   โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง                    ๔. โรงเรียนบ้านเขียะ  

  ๕.   โรงเรียนบ้านหวาย                              ๖. โรงเรียนบ้านปากอิง 

  ข้อมูลระยะทาง ดังต่อไปนี้

  ๑.   ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลศรีดอนชัย ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร

  ๒.   โรงเรียนบ้านเขียะ สังกัด สพท.ชร. ๔ ระยะทาง ๒ กิโลเมตร เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด

  ๓.   โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ระยะทาง ๖ กิโลเมตร

  ๔.   ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ระยะทาง ๒๕ กิโลเมตร

  ๕.   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๔ ระยะทาง ๙๐ กิโลเมตร

  มีจำนวนหมู่บ้านในเขตบริการ ๗ หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของ ๑ องค์การบริหารส่วน

  ตำบล และ ๑ เทศบาลตำบล ได้แก่  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนชัย และเทศบาลตำบลห้วยซ้อ ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้

  1. บ้านหวาย              หมู่ที่  ๑ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  2. บ้านร่องห้า             หมู่ที่  ๖ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  3. บ้านม่วงเจ็ดต้น        หมู่ที่  ๙ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  4. บ้านเวียงเดิม           หมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  5. บ้านเวียงเหนือ         หมู่ที่ ๑๗ ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  6. บ้านศรีวิไล             หมู่ที่   ๗ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
  7. บ้านศรีร่มเย็น                   หมู่ที่  ๒๑ ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

  ข้อมูลผู้บริหาร   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวาย คือ นางยุพิน  ญานะประเสริฐ ซึ่งได้มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๗ - 1 พฤศจิกายน 2561

                           ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวายคนปัจจุบัน คือ นายสมบัติ  วรพัฒน์ 

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:02:22 น.

โรงเรียนบ้านหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53192106 อีเมล์: sombut4600@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิษตยา แปงกลาง โทรศัพท์: 0979245389 อีเมล์: p.mirin1118@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]