โรงเรียนบ้านหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission  Statement)

  1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยให้ผู้ปกครอง พระสงฆ์ ชุมชน เอกชน องค์กรปกครองส่วน

  ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นเข้ามีส่วนร่วม

  1. พัฒนาการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT และ SBM
  2. พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
  3. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและพัฒนาตนเอง
  4. พัฒนาการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  5. พัฒนาด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน
  6. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
  7. จัดสภาพแวดล้อมและทรัพยากรให้เอื้อต่อการเรียนรู้

  เป้าหมาย (Goal)

  1. โรงเรียนบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
  2. โรงเรียนบริหารจัดการเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้าง SEAT และ SBM
  3. นักเรียนครูและบุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
  4. บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  5. นักเรียน ครู และบุคลากรสามารถนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป

       ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  6.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีน้ำหนัก และส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย

       กระทรวงสาธารณสุข

  8. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด

  1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรเอื้อต่อการเรียนรู้

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:02:22 น.

โรงเรียนบ้านหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53192106 อีเมล์: sombut4600@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิษตยา แปงกลาง โทรศัพท์: 0979245389 อีเมล์: p.mirin1118@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]