โรงเรียนบ้านหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

  โรงเรียนบ้านหวาย จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และจัดการเรียนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเสริมสร้างทักษะชีวิต คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สุขอนามัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญาโรงเรียน“การศึกษาเป็นเครื่องชี้นำทางปัญญา

  คำขวัญโรงเรียน“สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม”  

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน“โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน“โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:02:22 น.

โรงเรียนบ้านหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0-53192106 อีเมล์: sombut4600@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธิษตยา แปงกลาง โทรศัพท์: 0979245389 อีเมล์: p.mirin1118@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]