โรงเรียนบ้านปากอิง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลทั่วไป

                  โรงเรียนปากอิง  ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ที่ 2  ตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย   รหัสไปรษณีย์ 57140 โทรศัพท์ 065-010-2044 โทรสาร 053-160009 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 e-mail : paking19@hotmail.com สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

   ประวัติของโรงเรียน

                 โรงเรียนปากอิง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากอิง หมู่ 2 และบ้านปากอิง หมู่ 16  ซึ่งโรงเรียนมีพื้นที่ราชพัสดุอยู่ที่บ้านปากอิง หมู่ 16 จำนวน 7 ไร่  2 งาน  89 ตารางวา ใช้เป็นพื้นที่ปลูกข้าวโพดของโรงเรียนและพื้นที่บ้านปากอิง หมู่ 2 จำนวน 13 ไร่  2 งาน  2 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบันนี้

              พ.ศ. 2483  นายอำเภอเชียงของได้มีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนขึ้น ซึ่งโรงเรียนที่สร้างขึ้นครั้งแรกตั้งอยู่บ้านเต๋น หมู่ที่ 8 ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย อาณาเขตติดต่อกับบ้านปากอิง ทางด้านทิศตะวันออกบ้านทุ่งซาง-ดงหลวง ทิศใต้บ้านทุ่งอ่าง ทิศตะวันตกและบ้านดอนมหาวันทางทิศเหนือ โรงเรียนดำเนินการสอนตามหลักสูตรและประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ มีครูทำการสอน 2 คน ทางการได้แต่งตั้งให้ นายทา  ปันติบุญ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                   พ.ศ.2489  ได้ย้ายโรงเรียนมาสร้างที่บ้านปากอิงใต้ติดกับโรงบ่มใบยา มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน  มีอาณาเขตตามเนื้อที่โรงเรียน ทิศเหนือจดบ้านนายจันทร์คำ   ศรีดา ทิศใต้จดโรงบ่มใบยา ทิศตะวันออกจดแม่น้ำโขง   ทิศตะวันตกจดบ้านนายบุญทน   บุญวาส   ซึ่งเนื้อที่ในปัจจุบันถูกน้ำเซาะตลิ่งพังหมดแล้ว

                   พ.ศ.2495  ทางการได้แต่งตั้งให้นายบุญช่วย     ทฤาชัย           มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

                   พ.ศ.2497  ทางการได้แต่งตั้งให้นายบุญรอด     จิตตางกูร        มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

                   พ.ศ.2498  ทางการได้แต่งตั้งให้นายชัชวาลย์    อำมาตย์มณี    มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

                   พ.ศ.2502  ทางการได้แต่งตั้งให้นายวิทยา        พันธ์วิไล         มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

                   พ.ศ.2504  ทางการได้แต่งตั้งให้นายพุธ            ดีแก้ว             มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

                  พ.ศ.2506  ทางโรงเรียน ได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 50,000 บาท  สร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.2 ข  ขนาด 3 ห้องเรียน และในปีนี้ราษฎรในหมู่บ้านได้บุกเบิกขยายที่โรงเรียนอีก 5 ไร่ 89 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 7 ไร่  2 งาน   89 ตารางวา  มีอาณาเขตทิศเหนือจดถนนสาธารณ ประโยชน์  ทิศใต้จดถนนสาธารณประโยชน์   ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณประโยชน์   ทิศตะวันตกจดบ้านของนายบุญทัน  บุญต่อม

              พ.ศ.2509  ระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน โรงเรียนได้ประสบอุทกภัยอย่างหนัก เป็นประวัติการณ์ทำให้กระเบื้อง บล็อกขนาดเล็กที่มุงหลังคาถูกกระแสน้ำพัดหายไปประมาณ 3,000 ถึง  4,000 แผ่น

                  พ.ศ.2510  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายโยธิน  จันทราภรณ์      มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ และได้ทำการตรวจสอบ พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารเรียน ที่ชำรุด และสูญหาย เพื่อของบประมาณมาซ่อมแซม  

                พ.ศ.2512  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายจันทร์ผล  รัตนจางวาง    มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ และในปีนี้ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน  เช่น หลังคา ประตู หน้าต่าง เป็นเงิน 8,000 บาท ( แปดพันบาทถ้วน )

                  พ.ศ.2517  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายบุญเลียบ  นันตา  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ และในปีนี้ได้ดำเนินการสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน

              พ.ศ.2519  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้นายประเสริฐ  คุณประเสริฐ  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่ ปีนี้มีครูทำการสอน 2 คน คือครูใหญ่ และนายดำรง ตอบุญธง คณะครูได้ส่งเสริมการเกษตรให้แก่นักเรียน   ทั้งทางด้านวิชาการ และทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง แบบกรมสามัญ  ราคา  40,000  บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) แต่เนื่องจากสถานที่ที่จะก่อสร้างไม่เหมาะสม  ราษฎรในหมู่บ้านจึงหาเงินซื้อที่ดินเป็นที่บริเวณโรงเรียนในปัจจุบัน มีเนื้อที่  13  ไร่  2  งาน  2  ตารางวา 

                  พ.ศ.2521  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียน   แบบ ชร.01  ขนาด 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  250,000   บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

                 พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครู 1  หลัง  แบบ  ชร.03  ขนาด 2 ห้องนอน  เป็นเงิน  100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณในปีเดียวกัน สร้างส้วมแบบ 401 ขนาด 5 ที่นั่ง  เป็นเงิน 28,000  บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

                  พ.ศ.2523  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้  นายโยธิน    จันทราภรณ์  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  และได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

                  พ.ศ.2524  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้   นายรัศมี     คล้ายทอง  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่      และได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

                  พ.ศ.2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างจาก สปช. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.01  ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)

                  พ.ศ.2526  ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างถังเก็บน้ำแบบ ฝ.33    1 ชุด  3  ถัง   บรรจุน้ำได้  33 ลูกบาศก์เมตร

                 พ.ศ.2527  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202 / 2526  เป็นเงิน 175,600  บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  และงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช.601  จำนวน 1 หลัง  2  ที่นั่ง  เป็นเงิน  175,000   บาท ( หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  วันที่  15  พฤษภาคม  2529  นายเกรียงไกร  มหินชัย    มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

  วันที่  26  กรกฏาคม  2532  นายสมศักดิ์  ติยะธะ  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

                  พ.ศ.  2533 ได้รับงบประมาณสร้างบ่อปลา ขนาด  20×25 เมตร  ลึก 1.5 เมตร ราคา  60,000  บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

  วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ.2533  นายวีรศักดิ์   ศิริบุญธรรม  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

  วันที่  9 ตุลาคม  พ.ศ. 2535  นายสมสิทธิ์   กันทะรา  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2535  นายสมยศ   วรพัฒน์  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

                  พ.ศ.2537  จัดหาอุปกรณ์สนามเด็กเล่น  1  ชุด  ราคา  15,000  บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                 พ.ศ.2538  สร้างรั้วคอนกรีตยาว  247  เมตร  ราคา  94,000  บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  และสร้างสนามวอลเลย์บอลคอนกรีตกว้าง  9    เมตร ยาว 18 เมตร เป็นเงิน  30,000 บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) และสร้างอาคารร้านค้าสหกรณ์  1 หลัง  เป็นเงิน 20,000 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)

  วันที่  1  ธันวาคม  2538  นายวิรัตน์  หมื่นจินะ  มาดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่

                พ.ศ.2539  สร้างห้องสมุดกาญจณาภิเษก  1  หลัง  ขนาด  6×8  เมตร  1  หลัง  โดยการสนับสนุนกำลังกาย กำลังทรัพย์จากราษฎรบ้านปากอิง  เป็นเงิน  204,610 บาท  (สองแสนสี่พันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

  วันที่  30  ธันวาคม  2540  สปช. อนุมัติให้นายวิรัตน์ หมื่นจินะ เข้าดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอิง

  เดือนมีนาคม 2541 สร้างส้วมอนุบาล 1 หลัง 2 ที่นั่งเป็นเงิน 16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

  เดือนพฤษภาคม  2541 สร้างถนนคอนกรีต กว้าง  3 เมตร  ยาว  110  เมตร  เป็นเงิน  51,400 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และสร้างโรงเก็บรถเป็นเงิน  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  เดือนกุมภาพันธ์  2543  ปรับปรุงสนามฟุตบอล    สนามวอลเลย์บอล  และสร้างสนามแฮนด์บอล  โดยถมดิน  บดดิน  คิดเป็นเงิน  50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

  วันที่  27 กันยายน  2544  นายไสว  มหาวรรณ์  มาดำรงตำแหน่ง    ผู้อำนวยการโรงเรียน

  วันที่  5  มีนาคม  2545  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ แบบชร.08  จำนวนเงิน  21,300 บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

  วันที่  21  ตุลาคม พ.ศ.2545  นายพิน  ต๊ะผัด  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และได้สร้างสนามวอลเลย์บอลคอนกรีตขนาด  8 × 10 เมตร  งบประมาณจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ  เป็นเงิน  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และได้รับงบปรับปรุงสภาพแวดล้อมอีก  15,000  บาท   (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  ในเดือนเมษายน  2546  ได้ล้อมรั้วลวดหนามหลังอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์เป็นระยะทาง  30  เมตร

  วันที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.2547  นายสมบัติ   วรพัฒน์  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่  ได้ดำเนินการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จำนวน  2  เครื่อง  ทีวี  2  เครื่อง  และดีวีดี  2  เครื่อง

  วันที่  29  มิถุนายน  พ.ศ. 2548 ว่าที่ ร.อ. วิทยา สุดชาติ  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอิง

                   พ.ศ. 2549  ได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารสำนักงานจำนวน 32,979 บาท  (สามหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

                พ.ศ.2550  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการขุดเจาะบ่อน้ำประปาในโรงเรียน จากสโมสรไลออน ประเทศเนเธอร์แลนด์   จำนวน 300,000  บาท  (สามแสนบาทถ้วน)   โดยการประสานงานของ Mr. Goudriaan  Johannes, และ  คุณจันทร์สม  วงศ์ใหญ่ และคณะครูโรงเรียนบ้านปากอิง  ซึ่งเป็นบ่อน้ำประปาแห่งแรกในประเทศไทยของจากสโมสรไลออน ก่อสร้างเสาธงชาติ จากคณะเพื่อนร่วมรุ่นของ ว่าที่ ร.อ.วิทยา  สุดชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียน      บ้านปากอิง  ประกอบด้วย  คณะเพื่อนร่วมรุ่น ค.บ.47  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี    คณะนักศึกษาปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน  ปี 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะหลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่น 19/2548  ค่ายธนรัชต์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเงินจำนวน  34,000 บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

              พ.ศ.2551  ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ แบบกรมพละศึกษา จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  จาก สพฐ.ได้รับอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมเพื่อการเรียนการสอนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  จำนวน  6  ชุด ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต  Wireless 

                 พ.ศ. 2552 ได้จัดสรรงบประมาณปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับพื้นผิวสนาม เป็นเงิน  จำนวน  26,000 บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้จัดสรรงบประมาณติดตั้งระบบไฟฟ้า  และเหล็กดัดห้องคอมพิวเตอร์  จำนวน  19,865  บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ได้จัดสรรงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์ และขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา  จำนวน  8  เครื่อง 

                   พ.ศ. 2553   ได้จัดสรรงบประมาณซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน  5  เครื่อง

                   พ.ศ. 2554   ขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้มีจิตศรัทธา จำนวน 5  เครื่อง  และเครื่องปริ้นเตอร์  จำนวน 1  เครื่อง

               พ.ศ.2555  ได้จัดสรรงบประมาณ ในการก่อสร้างโต๊ะปิงปอง จำนวน 12,000  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)   ได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างรั้วคอนกรีตหน้าโรงเรียน และป้ายโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน  6  เครื่อง   เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน   1  เครื่อง  และโปรเจคเตอร์  จำนวน 1  ชุด

  วันที่  17  มิถุนายน พ.ศ. 2557  นางสุพินนา  ทวีชัย  ได้รักษาการตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอิง  

  วันที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2558  นายสิทธิพงษ์    อินธิศักดิ์  มาดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอิง

  ได้รับจัดสรรปรับปรุงถนนในโรงเรียน จากงบประมาณจัดการโรงเรียนขนาดเล็กของรัฐ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

  ได้ปรับปรุงห้องส้วมนักเรียน จำนวน 6 ห้อง งบประมาณจาก สมาคมส่งเสริมการจัดการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ จำนวน 80,000 บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)

  ได้ปรับปรุงอาคารหอประชุม / โรงอาหาร จากงบโรงเรียนพื้นที่สูง จำนวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

  ได้ปรับปรุงที่แปรงฟัน จำนวน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) และก่อสร้างโรงจอดรถครูและบุคลากร  จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากงบบริจาค

  ได้สร้างห้องน้ำหอประชุม จำนวน 2 ห้อง จำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  จากงบบริจาค

  ได้สร้างกองอำนวยการสนามกีฬา จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)  จากงบบริจาคและผ้าป่าศิษย์เก่า

  ได้สร้างศาลาพระพุทธรูป จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  จากงบบริจาค

  ได้ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน 15,000 บาท

  ได้ทำลานกิจกรรมหน้าเสาธง 15,200  บาท

  ได้สร้างที่แปรงฟัน 5,000 บาท

  ได้ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร 25,000 บาท

  ได้ปรับปรุงไฟฟ้าในอาคารเรียน ชร.01 2 หลัง

  ข้อมูลผู้บริหาร

            1)  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายสิทธิพงษ์   อินธิศักดิ์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอิง ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2558  จนถึงปัจจุบัน

             2)  ทำเนียบผู้บริหาร

  1.       นายทา         ปันติบุญ                          พ.ศ. 2483  – 2495

  2.       นายบุญช่วย  ทฤาชัย                           พ.ศ. 2495 – 2497

  3.       นายบุญรอด  จิตตางกูร                        พ.ศ. 2497 – 2498

  4.       นายชัชวาล   อำมาตย์มณี                     พ.ศ. 2498 – 2502

  5.       นายวิทยา     พันธ์วิไล                          พ.ศ. 2502 – 2504

  6.       นายพุธ         ดีแก้ว                              พ.ศ. 2504 – 2510

  7.       นายโยธิน      จันทราภรณ์                     พ.ศ. 2510 – 2512

  8.       นายจันทร์ผล  รัตนจางวาง                     พ.ศ. 2512 – 2517

  9.       นายบุญเลียบ  นันตา                              พ.ศ. 2517 – 2519

  10.     นายประเสริฐ  คุณประเสริฐ                      พ.ศ. 2519 – 2523

  11.     นายโยธิน       จันทราภรณ์                       พ.ศ. 2523 – 2524

  12.     นายรัศมี         คล้ายทอง                          พ.ศ. 2524 – 2529

  13.     นายเกรียงไกร  มหินชัย                             พ.ศ. 2529 – 2532

  14.     นายสมศักดิ์     ติยะธะ                               พ.ศ. 2532 – 2533

  15.     นายวีรศักดิ์      ศิริบุญธรรม                         พ.ศ. 2533 – 2535

  16.     นายสมสิทธิ์     กันทะรา                              พ.ศ. 2535 – 2535

  17.     นายสมยศ       วรพัฒน์                               พ.ศ. 2535 – 2538

  18.     นายวิรัตน์        หมื่นจินะ                              พ.ศ. 2538 – 2544

  19.     นายไสว          มหาวรรณ์                            พ.ศ. 2544 – 2545

  20.     นายพิน           ต๊ะผัด                                  พ.ศ. 2545 – 2547

  21.     นายสมบัติ       วรพัฒน์                               พ.ศ. 2547 – 2548

  22.     ว่าที่ร.อ. วิทยา  สุดชาติ                               พ.ศ. 2548 – 2557

  23.     นางสุพินนา      ทวีชัย                                 พ.ศ. 2557 – 2558                      

  24.     นายสิทธิพงษ์   อินธิศักดิ์                             พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:14:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสิทธิพงษ์ อินธิศักดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวณัชชา แสงศรีจันทร์

 • นางอุมา ยะฝั้นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,688
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากอิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 โทรศัพท์: 0650102044 อีเมล์: paking19@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวโยทกา ธรรมลังกา โทรศัพท์: 0842838367 อีเมล์: ythummalungka@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]